Photo


Η έξοδος από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας είναι στο 43ον χλμ., με κατεύθυνση προς Σκάλα Ωρωπού – Μαλακάσα (Εξοδος A5)

Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Σαραντάρι Ωρωπού - Επικοινωνία: Email - truthtarget@gmail.com, τηλ. 2108220542, 6978461846

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Ιωάννη 5, 6 - Κήρυγμα στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Παραλύτου - π. Ιωάννης ΚωστώφΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (ΙΩΑΝΝΗ 5, 6)

Ιωάννη 5, 6: "Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάννη 5, 6: "Οταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται, και σαν Θεός που ήτο εγνώρισε ότι πολύν καιρόν είναι άρρωστος, του λέγει· 'θέλεις να γίνης υγιής;' ".

***

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ:

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἴδαμε τή θεραπεία τοῦ παραλύτου ἀπό τόν Κύριό μας. Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ Θεανθρώπου ἦταν ἡ καταλυτική ἐρώτησί Του πρός τόν παράλυτο: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Αὐτή ἀκριβῶς τήν ἐρώτησι ἀπευθύνει ἀνά τούς αἰῶνες καί στούς ἑκάστοτε αἱρετικούς, σχισματικούς καί ἁμαρτωλούς: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στήν ἁγιοτόκο Ἑλλάδα, ὅλοι οἱ Ἅγιοί της, ὡς στόματα τοῦ Λόγου, ὁ ὁποῖος ἐγένετο σάρξ, τοῦ ἀπευθύνουν τό ἐρώτημα: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Ἰωάννη Πάπα καί ἡ ἀνά τήν οἰκουμένη συντροφιά σου; Θέλεις νά παύσης νά εἶσαι παράλυτος ἀπό τήν ὑπερχιλιετῆ παραλυσία σου; Πέταξε ἀπό πάνω σου τά δεσμά της τά ὁποῖα ἐσύ λόγῳ τῶν ἁμαρτωλῶν πρωτείων καί ἀλαθήτων σου περιεβλήθης χαρούμενος σάν ἄλλη βασιλική πορφύρα, κουρέλια βρώμικα καί μολυντικά:

Πές ὅτι ἔσφαλες βαρύτατα, βροντοφωνεῖ ὁ Κύριος, μέ τό νά κηρύσσης, λές καί Ἐγώ δέν ἤξερα ἀπό ποῦ ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα καί Μέ διόρθωνες ὅτι ἐκπορεύεται καί ἐξ Ἐμοῦ. Ἐγώ σᾶς δίδαξα ὅτι παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται. Γιατί ἐσύ τό ἄλλαξες; Παράλυτος ἔγινες διότι βλασφήμησες στόν ἄλλο Παράκλητο, τό Ἅγ. Πνεῦμα Μου. Πές ἥμαρτον καί ἀπάλειψέ το ἀπ᾽ ὅλες τίς ἀκολουθίες καί τίς διδασκαλίες Σου καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Γιατί ἐνῶ ἐγώ σᾶς εἶπα νά βαπτίζετε, δηλαδή, νά βυθίζετε τό παιδί στήν κολυμβήθρα, τό κατήργησες καί λές ἁπλῶς νά ψεκάζετε τά παιδιά λές καί εἶναι ζῶα γιά ἀπολύμανσι; Πές ἥμαρτον καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Γιατί, ἐνῶ οἱ Ἀπόστολοι μέ ἐντολή δική Μου ἔδιναν τό χρίσμα ἀμέσως μετά τό βάπτισμα, ἐσύ τό μετέθεσες στά ἑπόμενα χρόνια τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ στερεῖς ἔτσι τά χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματός Μου; Πές ἥμαρτον καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Γιατί ἐνῶ ἐγώ κατά τό Μυστικό Δεῖπνο τόν ἔνζυμο ἄρτο μετέβαλα σέ σῶμα Μου, ἐσύ καινοτόμησες καί χρησιμοποιεῖς ἄζυμο σάν ἀναβράζοντα δισκία; Γιατί ἐνῶ Ἐγώ εἶπα Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες ἐσεῖς ἐξαιρούσατε τούς λαϊκούς ἀπό τό Αἷμα Μου;

Γιατί ἐνῶ Ἐγώ δεχόμουν ἀκόμα καί στόν κύκλο τῶν Ἀποστόλων Μου ἐγγάμους ὅπως τόν Πέτρο, ἐσύ ἔβαλες φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα στούς ὤμους τῶν Ἱερέων μου μέ τήν ὑποχρεωτική ἀγαμία;

Γιατί προσφέρεις κάτι στήν πανάσπιλη Μητέρα Μου τό ὁποῖο δέν εἶχε; Σέ δίδαξα Ἐγώ ποτέ ὅτι δέν εἶχε τό προπατορικό ἁμάρτημα; Νά μή διδάσκης πράγματα τά ὁποῖα Ἐγώ δέν σέ δίδαξα.

Γιατί ἐνῶ ἐγώ δίδαξα ἐνώπιον ὅλων ὅτι μετά θάνατον μόνο δύο καταστάσεις ὑπάρχουν τῶν σεσωσμένων καί τῶν κολασμένων, ἐσύ κάνεις σάν ἄλλο παράρτημα στό οἰκοδόμημά Μου τό καθαρτήριο; Μήπως νομίζεις ὅτι δέν μποροῦσα νά πάρω οἰκοδομική ἄδεια ἤ ἀπό ἔλλειψι πόρων δέν θά κατόρθωνα νά τό οἰκοδομήσω ἄν τό ἤθελα; Πρόσεξε διότι ἄν συνεχίσης νά τό διδάσκης αὐτό, ὅταν κλείσης τά μάτια σου θά πᾶς κατευθείαν στό κάτω πάτωμα ἀπ᾽ ὅπου τίποτε δέν θά σέ βγάλη.

Πότε Ἐγώ ἐδίδαξα ὅτι ὅταν τά καλά ἔργα κάποιου εἶναι παραπάνω ἀπ᾽ ὅσα χρειάζονται γιά νά σωθῆ μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό σένα σάν προσφορές σέ supermarket γιά τούς ἄλλους; Μήπως δέν σέ δίδαξα στήν Π. Διαθήκη Μου ὅτι ἡ ἀρετή σας εἶναι σάν σερβιέτα ὑγείας; Μήπως δέν σᾶς εἶπα στήν ἐπί γῆς ζωή Μου ὅτι ὅταν πράξετε τἰς ἐντολές Μου θά πρέπη νά λέτε εἴμαστε ἀχρεῖοι δοῦλοι Σου; Πές ἥμαρτον καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Λοιπόν, αὐτά βροντοφωνεῖ ὁ Κύριος στόν Πάπα καί τή συμμορία του. Αὐτά εἶναι τά δεσμά πού τόν κρατοῦν παράλυτο χίλια τόσα χρόνια τώρα. Ἀλλά ὁ παράνομος Πάπας «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι». Καί κάθεται τόσες ἑκατονταετίες παράλυτος καί ἀθεράπευτος ὄχι πλέον στήν κολυμβήθρα Βηθεσδά ἡ ὁποία θεράπευε μόνο ἕναν ἐτησίως ἀλλά στήν κολυμβήθρα τῶν «φανατικῶν καί καθυστερημένων καί σκοταδιστῶν» ὀρθοδόξων, στήν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου, δηλαδή, ἡ ὁποία καθημερινά ἀνιστᾶ ἀπό τήν κοπρία τῶν παθῶν καί τό κρεβάτι τῆς παραλυσίας ἑκατοντάδες ἀνθρώπους ταπεινούς καί καταφρονεμένους.

Αἴ, λοιπόν, σ᾽ αὐτή τήν Ἐκκλησία, τή μόνη Ἐκκλησία, ἀνήκουμε καί τό θεωροῦμε καμάρι μας καί καύχημά μας διότι ἐκεῖ ὁ Χριστός μας ἀποκαλύπτει τό θέλημά Του τό ὁποῖο ἀποκρύπτει ἀπό σοφῶν καί συνετῶν. Καί ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε. Ὅσοι ἐπίσημοι καί μεγάλοι κι ἄν τήν ἐπιβουλεύωνται δέν μποροῦν νά τή γκρεμίσουν, διότι ἔχει θεμελιωθῆ ἐπί τήν πέτραν, ἡ δέ πέτρα εἶναι ὁ Χριστός. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μή φύγουμε ἀπό τήν πέτρα αὐτή διότι πλέον χάνουμε τή σιγουριά τῆς σωτηρίας μας. Ὁ Θεός ἄς μᾶς ἀξιώση νά εἴμασθε πάντοτε μέ τούς ταπεινούς καί καταφρονεμένους. Ἀμήν.

Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Κηρύγματα στά Εὐαγγέλια, Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2018

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ο Γάμος κατά Χριστόν είναι αδιάλυτος - π. Κ. Καλλίνικος


ORTHODOX SAINT VALENTINE

Ο Γάμος & ο Άγιος Βαλεντίνος, ένας Ορθόδοξος Άγιος


Ο Γάμος κατά Χριστόν είναι αδιάλυτος - π. Κ. Καλλίνικος

Ἔγραφε ὁ π. Κ. Καλλίνικος:

«Ὁ γάμος κατά Χριστόν εἶναι ἀδιάλυτος. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ νόμος αὐτός κάνει νά ὑποφέρουν κάποια ἄτομα, ἤ καλλίτερα ὄχι ὁ ἴδιος ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος καθ᾽ ἑαυτόν εἶναι ἅγιος, ἀλλά οἱ ἁμαρτίες μας. Ὅμως, ἐπειδή κάποιες βάρκες συντρίβονται μέ δική τους ὑπαιτιότητα στό φάρο, δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά σβησθῆ ὁ φάρος, ὡς φταίχτης. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά μείνη ἀειφεγγής ποδηγετώντας μας, μετά ἀπό ὅλα τά συντρίμματά μας καί ὅλες τίς πτώσεις μας, καί δείχνοντας τό ἰδεῶδες ἐκεῖνο, πρός τό ὁποῖο πρέπει νά τείνουν οἱ ἑκάστοτε νόμοι τῶν πολιτειῶν. Τό διαζύγιο μποροῦν νά τό ἐπιτρέπουν γιά κάποιες ἐξοικονομήσεις οἱ ἀνθρώπινες πολιτεῖες, ἀλλά ὁ Θεός ποτέ δέν θά τό ἐξαγνίση. Διότι οἱ μέν ἀνθρώπινες νομοθεσίες εἶναι παρόμοιες μέ τά ἐφήμερα ἐκεῖνα προτειχίσματα, πού ζητοῦν νά μπαλώσουν πρόσκαιρα τά καταρρέοντα, ὁ δέ θεῖος νόμος εἶναι οἱ ἀδιάσειστες ἀκτές τῶν βράχων, οἱ ὁποῖες χαλινώνουν τόν ὠκεανό τῶν παθῶν».

Από το Βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ο ΓΑΜΟΣ, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός (2108220542), Σταμάτα 2013

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) & το ετοιμοθάνατο γατάκι


SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOSΟ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) & το ετοιμοθάνατο γατάκι 

Διηγείται Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης:

«Μου έκανε εντύπωση πώς ένας ταπεινός λογισμός κάνει αμέσως την Χάρη του Θεού να ενεργεί.

Είχε έρθει στο Καλύβι ένα ξένο γατάκι. Το καημένο, φαίνεται, κάτι είχε φάει που το πείραξε και ζητούσε βοήθεια. Χτυπιόταν από τον πόνο και πεταγόταν σαν το χταπόδι, όταν το χτυπούν… Το λυπόμουν που το έβλεπα σ’ αυτήν την κατάσταση, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Το σταύρωνα, το ξανασταύρωνα, τίποτε!

"Βρε ταλαίπωρε, λέω τότε στον εαυτό μου, βλέπεις τα χάλια σου; Τόσα χρόνια καλόγερος, ούτε ένα γατί δεν μπορείς να βοηθήσης!". Μόλις ελεεινολόγησα τον εαυτό μου, εκεί που το γατάκι κόντευε να ψοφήση , αμέσως συνήλθε. Ήρθε κοντά μου, μου έγλειφε τα πόδια και έκανε χαρούμενο όμορφες τούμπες…

Τι δύναμη έχει η ταπείνωση! Γι’ αυτό λέει: "Εν τη ταπεινώσει ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος".

Έχω προσέξει ότι ένας ταπεινός λογισμός κάνει τον άνθρωπο να λάμπει, να ακτινοβολεί. Όταν ο άνθρωπος παίρνει όλο το σφάλμα πάνω του, τον λούζει η Χάρις του Θεού.

Ήρθε προχτές ένας γιατρός που έχει πολλά παιδιά και μου είπε: "Πάτερ μου, έχω πολλή υπερηφάνεια και γίνεται αιτία η δική μου υπερηφάνεια να κάνουν αταξίες τα παιδιά". Και το έλεγε αυτό μπροστά στα παιδιά του και τα μάτια του ήταν βουρκωμένα , αλλά το πρόσωπό του έλαμπε!

Το ίδιο πρόσεξα προ ημερών και εδώ. Ήρθαν μερικές αδελφές να συζητήσουμε. Είπαμε διάφορα˙ αναγκάστηκα να τις μαλώσω πολύ. Μία από αυτές δεν βοηθήθηκε καθόλου˙ κρύα ήρθε, κρύα έφυγε˙ μόνον εκεί πέρα έλεγε τα κουσούρια των άλλων χαρτί και καλαμάρι- βλέπεις , όποιος δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, έχει αυτό το... χάρισμα! Μία άλλη στρυμώχθηκε, μέχρι που έκλαψε. Ταπεινώθηκε, αλλά μετά έλαμπε το πρόσωπό της. Βλέπετε τι κάνει ένας ταπεινός λογισμός με συντριβή! Αμέσως πάνε όλα τα κουσούρια στην άκρη, τακτοποιείται ο άνθρωπος και ακτινοβολεί το πρόσωπό του˙ ενώ με έναν λογισμό υπερήφανο ή βλάσφημο σκοτεινιάζει.

Όσο ανεβάζει πνευματικά την ψυχή μας ένας πολύ ταπεινός λογισμός που θα φέρει για μια στιγμή ο άνθρωπος, δεν την ανεβάζουν χρόνια ολόκληρα αγώνες υπερφυσικοί».

Από το βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Λόγοι Ε´

Πηγή:

http://animalsofmyheart.wordpress.com

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΖΩΑ

Βιβλία του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ

Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

τηλ. 2108220542 - 6978461846

Email: truthtarget@gmail.com

* ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ 15€.

* ΠΙΣΤΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ (ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 11€.

* Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 10€.

* ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 7€.

* ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΣΑΙΟΙ (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ) 5€.

* Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ 8€.

* ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 9€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΑΘΕΪΣΜΟΣ: ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ 10€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 7€.

* ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) 7€. - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ) 8€.

* ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ 8€.

* ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 10€.

* ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ) 10€.

* Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΘΕΪΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ) 9€.

* ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9€. - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* Η ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ) 8€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* GPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ) 8€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ) 10€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ 10€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 8€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ 9€. - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 9€. - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ 10€

* Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ 7€. - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ 10€.

* ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 8€

* Ο ΓΑΜΟΣ 9€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 8€

* ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 9€

* ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ 8€

* Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11€

* ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΧΡΙΣΜΑ & ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ 8€

* ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 8€

* ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΕΤΩ ΤΗ ΒΙΒΛΟ (ΑΝΤΙΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ) 11€

* ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙ 11€

* ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
(για παραγγελία στις Εκδόσεις Μορφή, τηλ. ​2103311747, Μαυροκορδάτου 7 - Αθήνα)
(ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ, ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ.)

* ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ
(για παραγγελία στις Εκδόσεις Μορφή, τηλ. ​2103311747, Μαυροκορδάτου 7 - Αθήνα)
(ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ, ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ.)

* ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΣΙΡΚΑ
(για παραγγελία στις Εκδόσεις Μορφή, τηλ. ​2103311747, Μαυροκορδάτου 7 - Αθήνα)
(ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ, ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ.)

* ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 6€

* Β´ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 9€

* ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ 8€

* ΠΕΡΙ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ 7€

* ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ 10 €

* ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 9€

* ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ 9€

* ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 9€. - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

* Η ΥΠΑΡΞΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 11€

* ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 8€

* ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΝΩΣΙ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 8€

* ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ 8€

* ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8€

—ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ​ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ:​

*ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΜ. Β´ 10€

*ΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 12€

*ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΜ. Γ´ 10€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

*ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ 12€ - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

*ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΜ. ​Δ​´ 10€

* Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 12€

* ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 12€

* ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΜ. Ε´ 10€