Photo


Η έξοδος από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας είναι στο 43ον χλμ., με κατεύθυνση προς Σκάλα Ωρωπού – Μαλακάσα (Εξοδος A5)

Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Σαραντάρι Ωρωπού - Επικοινωνία: Email - truthtarget@gmail.com, τηλ. 2108220542, 6978461846

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλίο: Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου (επιμ. Άρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ), ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Σταμάτα 2019


ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ


Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου 

(επιμ. Άρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

(2108220542, 6978461846)

Σταμάτα 2019


Αποσπάσματα από το βιβλίο:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀρωγή τοῦ ἀειμνήστου Γέροντα παραδίδουμε στήν ἀγάπη σας καί στή δίψα σας μιά ἀκόμα ἀνθοδέσμη ἀπό τό λειμῶνα τῶν θεοσόφων διδαχῶν του.
Ἔλεγε ὁ ἀοίδιμος ὅτι, ὅταν ὡς νέος ἐπεμελεῖτο τήν ἔκδοσι τῆς Φιλοκαλίας τοῦ Ἀστέρος, πολλές φορές θελγόταν ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ κειμένου καί ξεχνοῦσε τή δουλειά τοῦ διορθωτοῦ! Ἀναγκαζόταν, ἔτσι, νά διαβάζη τήν κάθε πρότασι ἀρκετές φορές μέ ἀποτέλεσμα νά τοῦ γίνεται βίωμα τό ἀναγινωσκόμενο!

Παρόμοιο συνέβη καί μ᾽ ἐμᾶς: λόγῳ τῆς ἐπιχειρηματολογίας παραβλέπαμε, μερικές φορές τή σύνθεσι ἤ τή διόρθωσι. Συγχωρῆστε μας!

Καλή ἐντρύφησι!

ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΙΩΝ

Δέν ὑπάρχουν ἠθικῶς ἀδιάφορες πράξεις

—Ἔχω ἀκούσει πού λένε ὅτι ὑπάρχουν ἠθικῶς ἀδιάφορες πράξεις. Ὑπάρχουν, ὄντως ἠθικῶς ἀδιάφορες πράξεις, ἤ ὅλες πρέπει νά τίς βλέπουμε μέ ἕνα πρίσμα θετικό ἤ ἀρνητικό; Δηλαδή πίνω καφέ, αὐτό τί εἶναι; Εἶναι ἀδιάφορη πράξι;

—Πολλές φορές οἱ θεωρούμενες πράξεις, αὐτές καθ᾽ ἑαυτές, μπορεῖ νά θεωρηθοῦν ἀδιάφορες. Αὐτές καθ᾽ ἑαυτές. Ἀλλά ἄν σέ ὅλες αὐτές τούς κάνης κάποια προέκτασι, αὐτομάτως γίνονται ἐνδιαφέρουσες ἠθικῶς, εἴτε ὡς ἀξίες, εἴτε ὡς ἀπαξίες. Ἄν, τήν ὥρα κατά τήν ὁποία πίνεις ἐσύ τόν καφέ σου, τόν πίνης καί σοῦ ἀρέση, ἄς ποῦμε, καί λές, Σέ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, πού ἔχω αὐτό τό πραγματάκι καί δέν νυστάζω τώρα γιά νά συνεχίσω τή δουλειά μου —εἴτε διάβασμα ἑνός πνευματικοῦ βιβλίου, εἴτε δουλειά τῆς Τραπέζης μέ τήν ὁποία θά βγάλης τό ψωμί τῆς οἰκογενείας σου—, αἴ, ἀμέσως αὐτή ἡ πράξι, πού φαίνεται καθ᾽ ἑαυτήν ἀδιάφορη, γίνεται πράξις ἠθικῶς ἐνδιαφέρουσα. Ἤ, βλέπει κάποιος ἕνα ζωγραφικό πίνακα, ὡραῖο. Καί θαυμάζει τό πρόσωπο, τό ὁποῖο δείχνει. Καί λέει, Θεέ μου, πόσα τάλαντα ἔδωσες στούς ἀνθρώπους. Ἀμέσως, παίρνει μιά ἠθική ἀξία ἡ πράξι αὐτή. Ἅμα πῆ: «Ἄα, τί ὡραία, εἶναι αὐτή ἡ γυναῖκα, ἄχ καί νά τήν εἶχα». Ἀμέσως γίνεται ἀπαξία, ἀμέσως γίνεται ἁμαρτία. Λοιπόν, ἅμα τίς δῆς αὐτοτελῶς, μερικές πράξεις φαίνονται ὅτι εἶναι ἠθικῶς ἀδιάφορες, ἀλλά, πάντοτε μέσα μας, μποροῦν νά πάρουν, καί συνήθως παίρνουν, προεκτάσεις καί γίνονται ἠθικές ἀξίες ἤ ἠθικές ἀπαξίες. Γι᾽ αὐτό λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος «εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίετε, εἴτε ὅ,τι οὖν ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε»(πρβλ. Α´ Κορ 10, 31). Καί τό νά πιῆς νερό, εἶναι μιά πράξι ἀδιάφορη. Ἀλλά ὅταν λές, Σέ εὐχαριστῶ Θεέ μου, διότι μοῦ ἔδωσες τό νερό καί μοῦ σβήνει τή δίψα μου, ἀμέσως γίνεται ἀρετή αὐτό τό πράγμα. Παύει νά εἶναι ἀδιάφορη ἡ πράξι.

—Σχετικά μέ τόν καφέ καί τήν ἔκθεσι: Γίνεται ἀφορμή εὐχαριστίας αὐτό τό γεγονός, ἀλλά ἐκείνη τήν ὥρα δέν ἦταν σέ ἀργία ἐκεῖνος πού δοξολογοῦσε τό Θεό; Ἐκείνη τήν ὥρα δέν μποροῦσε νά κάνη κάτι πιό ἐποικοδομητικό;

—Ἀργία εἶναι κάτι, τό ὁποῖο δέν ἀποδίδει τίποτε. Τό νά πάη κανείς νά δῆ μιά ἔκθεσι, ἤ νά δῆ ἕνα ὡραῖο τοπίο, εἶναι ἕνα στοιχεῖο μιᾶς ἐπιτρεπτῆς ψυχαγωγίας, τήν ὁποία δέν ἀπαγορεύει ὁ Χριστιανισμός. Ὑπάρχει μιά ἐπιτρεπτή ψυχαγωγία μέσα στό Χριστιανισμό, δεδομένου ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ ἐπί 24ώρου βάσεως νά ἀσχολῆται μόνο μέ τά πνευματικά. ῎Ισως ξέρετε τό ἀνέκδοτο τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Κάποτε, λέει, εἶδε τό Μέγα Ἀντώνιο, κάποιος ξένος πού περνοῦσε ἀπό ᾽κεῖ, κυνηγός, νά ἀστεΐζεται μέ τούς μαθητές του. Ἔκανε κάποιο ἀστεῖο ἐκεῖ, παιγνιδάκι. Καί ἀπόρησε πῶς ὁ Μέγας Ἀντώνιος κάνει αὐτό τό πράγμα καί τοῦ τό εἶπε. Τοῦ λέει, λοιπόν, ὁ Μέγας Ἀντώνιος: «Τέντωσε τό τόξο σου». «Τό τέντωσα», λέει. «Πιό πολύ». «Τό τέντωσα». «Πιό πολύ». «Τό τέντωσα». «Ἀκόμη πιό πολύ». «Τό τέντωσα». «Ἀκόμη». «Θά σπάση», λέει, «δέν γίνεται ἄλλο». «Ἔτσι καί ᾽μεῖς, παιδί μου», λέει, «ἄν

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Ένα θαύμα του Μαρτυρικού παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη, Ιεραποστόλου του Κονγκό (+1989): Η θαυμαστή μεταστροφή των κατοίκων του χωριού Σοφουμουάνγκο του Κονγκό στην Ορθοδοξία


AFRICA OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στην Αφρική


Ένα θαύμα του Μαρτυρικού παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη, Ιεραποστόλου του Κονγκό (+1989): Η θαυμαστή μεταστροφή των κατοίκων του χωριού Σοφουμουάνγκο του Κονγκό στην Ορθοδοξία

Ἀναφέρει ὁ Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης:

«Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά διηγηθῶ ἕνα περιστατικό, πού συνέβη τέσσερεις μῆνες ἀφότου εἶχα κατέβει στό Κολουέζι. Μία μέρα μέ τόν παπα-Κύριλλο, πνευματικό παιδί καί ἀπ᾽ τούς πρώτους συνεργάτες τοῦ παπα-Κοσμά Γρηγοριάτη (+1989), ταξιδεύαμε πρός τό Λουμπουμπάσι γιά θέματα τῆς Ἱεραποστολῆς. Κατά τή διαδρομή σταματήσαμε στό χωριό Σοφουμουάνγκο, ὅπου εἶχε συμβεῖ τό τραγικό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα  τοῦ παπα-Κοσμᾶ. Ὑπῆρχαν τότε κάποιες καλύβες καί οἱ λιγοστοί γηγενεῖς δέν ἦταν Ὀρθόδοξοι. Συναντήσαμε δύο-τρεῖς ἀνθρώπους καί συνεχίσαμε γιά τό Λουμπουμπάσι. Στήν πόλι, ἀφοῦ ὁλοκληρώσαμε τίς ἐργασίες μας, πήγαμε στό σπίτι τῆς ἑλληνικῆς Κοινότητος, δίπλα στήν ἐκκλησία, γιά ξεκούρασι. Κάποια στιγμή ἦρθαν καί μοῦ εἶπαν:

—Πάτερ, σᾶς ζητοῦν τρεῖς κύριοι. Θέλουν νά σᾶς δώσουν κάτι!

Παραξενεύθηκα καί ρώτησα:

—Ποιοί κύριοι εἶναι; Εἶναι Ἕλληνες;

—Ὄχι, εἶναι γηγενεῖς κάτοικοι ἀπ᾽ τό Σοφουμουάνγκο.

Ἀπόρησα καί ἀναρωτιόμουν τί ἦταν ἄραγε αὐτό πού ἤθελαν νά μοῦ δώσουν! Ἦρθαν μέ πολύ σεβασμό καί μέ χαιρέτησαν. Ὁ πρῶτος, πού κρατοῦσε ἕνα μπουκάλι στά χέρια του, μοῦ ἐξήγησε ὅτι τό μπουκάλι περιεῖχε Ἅγ. Μύρο. Τόν ρώτησα ἔκθαμβος:

—Ποῦ τό βρῆκες ἐσύ;

Τότε μοῦ διηγήθηκε τό παρακάτω θαυμαστό περιστατικό.

—Ὄταν ἔγινε τό ἀτύχημα μέ τόν παπα-Κοσμά, οἱ χωρικοί ἔτρεξαν νά πάρουν κάποια πράγματα πού διασκορπίσθηκαν ἀπ᾽ τό αὐτοκίνητο. Δυστυχῶς, λόγῳ τῆς μεγάλης φτώχειας, ὅταν γίνονται θανατηφόρα τροχαῖα, συμβαίνει συχνά οἱ ἄνθρωποι νά μήν ὑπολογίζουν τήν ἀνθρώπινη ζωή, νά μήν δείχνουν σεβασμό καί νά προβαίνουν σέ ἀρπαγές. Ὁ χωρικός αὐτός, λοιπόν, πρόλαβε καί πῆρε τό μπουκάλι, πού θεωροῦσε ὅτι τό περιεχόμενό του ἦταν λάδι. Ἐπιθυμοῦσε, ὅπως μοῦ ἐξήγησε, να τό χρησιμοποιήση γιά τηγάνισμα. Ἕνα βράδυ, στόν ὕπνο του, τοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ παπα-Κοσμᾶς καί τοῦ εἶπε αὐστηρά: “Πρόσεχε, μήν τό χρησιμοποιήσεις, γιατί αὐτό εἶναι Ἅγ. Μύρο γιά τίς Βαπτίσεις τῶν Χριστιανῶν. Θά πάθης μεγάλο κακό, ἄν τό χρησιμοποιήσης. Θά τό πάρης, θά τό πᾶς στό Λουμπουμπάσι καί θά τό δώσης στόν ὑπεύθυνο τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς”.

Συγκινημένος, πῆρα στά χέρια μου τό Ἅγ. Μύρο, τούς εὐχαρίστησα καί ζήτησα νά τούς βοηθήσουμε. Καθώς ἔφευγαν, τούς βεβαίωσα ὄτι θά ξαναπεράσουμε ἀπ᾽ τό χωριό τους.
Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ εὐλογία τοῦ ἀναπάντεχου αὐτοῦ θείου δώρου! Τό ἐξέλαβα σάν νά προερχόταν ἀπ᾽ τά μαρτυρικά χέρια τοῦ παπα-Κοσμᾶ, μήνυμα συμπαραστάσεως καί ἐνθαρρύνσεως τοῦ ἀγώνα μας ἀπ᾽ τήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Τό ἐν λόγῳ μπουκάλι μέ τό Ἅγ. Μύρο τό χρησιμοποιοῦμε περίπου δέκα χρόνια. Μυρώναμε τούς πιστούς στίς βαπτίσεις καί μοιράζαμε καί στίς μακρινές μας ἐνορίες.

Τό γεγονός αὐτό τό καταθέτω μέ πολλή εὐλάβεια στή μνήμη τοῦ παπα-Κοσμᾶ. Πραγματικά ἦταν εὐλογία καί Χάρι Θεοῦ νά ξανάρθη στά χέρια μας τό Ἅγ. Μύρο καί νά μήν παραπέση καί χαθῆ.

Ἀργότερα, ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Σοφουμουάνγκο κατηχήθηκαν καί βαπτίσθηκαν. Στήν περιοχή ἔχει ἀναγερθῆ ἕνας μεγάλος Ἱερός Ναός πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί ἕνα Δημοτικό Σχολεῖο».

Άγιος Ίντρακτ (St Indract), Αγία Ντομινίκα (St Dominica) και οι 9 συμμάρτυρές τους, Μάρτυρες στο Shapwick της Αγγλίας, από Ιρλανδία (+718) - 5 Φεβρουαρίου


GREAT BRITAIN OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στη Μ. Βρεταννια


Πάνω: Ερείπια της αρχαίας Ορθόδοξης Κελτικής Μονής του Glanstobury της Αγγλίας η οποία ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα και όπου βρέθηκε ο τάφος του Βασιλιά Αρθρούρου

Κάτω: Εικόνα της Παναγίας του Glastonbury όπου εικονίζονται & οι Άγιοι Ίντρακτ & Ντομινίκα (St Indract & Dominica)


Άγιος Ίντρακτ (St Indract), 

Αγία Ντομινίκα (St Dominica) και οι 9 συμμάρτυρές τους,

Μάρτυρες στο Shapwick της Αγγλίας, από Ιρλανδία (+718)

5 Φεβρουαρίου

Αυτή την ημέρα (5 Φεβρουαρίου) στο Παλαιό Αγγλικό Ημερολόγιο αναφέρεται η μνήμη των Αγίων Indractus, Dominica και των συντρόφων τους. Πρέπει να βασιστούμε στον William του Malmsbury για πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους Μάρτυρες, οι οποίοι τιμώνταν στο Μοναστήρι του Glastonbury. Ο Άγιος Indractus, ήταν ένας Ιρλανδός γαιοκτήμονας ο οποίος πήγε στη Ρώμη για προσκύνημα μαζί με την Αγία Dominica και εννιά άλλους και στο ταξίδι της επιστροφής τους αποφάσισαν να επισκεφτούν την Δεύτερη Ρώμη, όπως αποκαλούσαν το Glastonbury λόγο των αγίων που σχετίζονταν με αυτό.

Υπάρχει μία παράδοση που λέει πως ο Άγιος Πατρίκιος και η Αγία Bridget πέρασαν λίγο καιρό στο Glastonbury, και υπάρχει μία περιοχή που ονομάζεται Beckery, όπου λέγεται ότι η Bridget ίδρυσε ένα γυναικείο Μοναστήρι στη βάση του λόφου Weary-all Hill. Ήταν κατά τη διάρκεια της πρωινής Λειτουργίας μέσα στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής εκεί, όπου σύμφωνα με την Ιστορία του Ιωάννη του Glastonbury, ο βασιλιάς Αρθούρος είδε το όραμα του Σταυρού και την Παναγία μαζί με το Άγιο Βρέφος. Ένας άλλος Ιρλανδός Άγιος σχετίζεται με το Glastonbury και λέγεται Άγιος Benignus, τοπικά γνωστός σαν Άγιος Bennings, ο οποίος ήταν υποτακτικός και διάδοχος του Αγίου Πατρικίου. Εγκαταστάθηκε στην περιοχή Mear τρία μίλια προς τη δύση, όπου κοιμήθηκε και το σώμα του μεταφέρθηκε στο Μοναστήρι του Glastonbury το 901 περίπου τετρακόσια χρόνια μετά.

Όλα αυτά ίσως να έλκυσαν τον Άγιο Indractus και τους άλλους προσκυνητές που ήταν μαζί του, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Shapwick. Οι ντόπιοι άνθρωποι ήταν παγανιστές και πίστεψαν πως η συντροφιά αποτελούταν από πλούσιους εμπόρους, παρότι τα σακίδια τους περιείχαν μόνο μαϊντανό και άλλους σπόρους που σκόπευαν να μεταφέρουν στην Ιρλανδία κατά την επιστροφή τους και οι οδοιπορικές τους ράβδοι ήταν μπρούτζινες και όχι χρυσές. Αφού τους σκότωσαν, οι ντόπιοι πέταξαν τα κορμιά τους σε έναν βαθύ λάκκο, όμως μια στήλη φωτός εμφανίστηκε τη νύχτα αποκαλύπτοντας τον τάφο των Χριστιανών Μαρτύρων. Τα σώματα τους ανασύρθηκαν και θάφτηκαν στο Μοναστήρι του Glastonbury τον 8ο αιώνα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης υπό τον βασιλιά Ina.

Πηγή:

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com/2016/04/indract-dominica-glastonbury.html

Ορθόδοξη Κελτική & Αγγλοσαξονική Εκκλησία

Orthodoxy – Rainbow

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Ραφαήλ Χαβαβίνυ (St Raphael Hawaweeny), Επίσκοπος Brooklyn Ν. Υόρκης των ΗΠΑ, από Συρία, Ισαπόστολος των ΗΠΑ (+1915) – 27 Φεβρουαρίου


NEW YORK OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στη Νέα Υόρκη


Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Ὀσίθ ἱδρύτρια
Μονῆς στό Essex τῆς Ἀγγλίας (7/10, +700) καί στόν
Ἁγ. Ραφαήλ Ἐπίσκοπο Brooklyn τῆς Ν. Ὑόρκης τῶν ΗΠΑ,
ἀπό Συρία (27/2, +1915) [14/2, ἀνακ. λειψ.]

Χαῖρε, Ὀσίθ τοῦ Essex τῆς Ἀγγλίας·
Χαῖρε, Ραφαήλ Ἐπίσκοπε Brooklyn τῆς Ν. Ὑόρκης·

Χαῖρε, Ὀσίθ, γλυκό ἀνθονερο τοῦ Παραδείσου·
Χαῖρε, ὅτι ἄφησες τόν Κύριο νά ἀγγίξη τήν καρδιά σου·

Χαῖρε, Ραφαήλ ἄνθος τῆς σύγχρονης Συρίας·
Χαῖρε, περιστέρι τοῦ Θεοῦ στό Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας·

Χαῖρε, Ὀσίθ ὅτι μέ τίς προσευχές σου ἀγκαλιάζεις τό Θεό·
Χαῖρε, Ραφαήλ ἱεραποστολικό καύχημα τῶν ΗΠΑ·
·
Χαῖρετε, ὅτι ἡ ἀγάπη σας πάντοτε εἶναι
εὐσπλαχνική λιακάδα στήν καρδιά σας·

Χαῖρετε, Ὀσίθ καί Ραφαήλ
κειμενογράφοι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Χαίρετε, Ἅγιοι Ὀσίθ καί Ραφαήλ!


Ορθόδοξη Ποιητική Συλλογή "Φύλλα..."Άγιος Ραφαήλ Χαβαβίνυ (St Raphael Hawaweeny),

Επίσκοπος Brooklyn Ν. Υόρκης των ΗΠΑ, από Συρία

Ισαπόστολος των ΗΠΑ (+1915)

╰⊰¸¸.•¨*

Μνήμη: 27 Φεβρουαρίου

Ανακομιδή Ι. Λειψάνων: 14 Φεβρουαρίου

Ο Άγιος Ραφαήλ Χαβαβίνυ (St Raphael Hawaweeny) γεννήθηκε το 1860 από ευσεβείς Ορθόδοξους γονείς, τον Μιχαήλ Χαβαβίνυ (Michael Hawaweeny) και τη δεύτερη σύζυγό του Μαριάμ (Mariam), κόρη ενός ιερέα από τη Δαμασκό της Συρίας.

Η ακριβής ημερομηνία της γεννήσεως του Ραφαήλ δεν είναι γνωστή, αλλά υπολογίζεται ότι είναι είτε την ημέρα των ονομαστηρίων, δηλαδή στη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουράνιων Δυνάμεων Ασωμάτων (8 Νοεμβρίου) είτε κάποια άλλη μέρα πλησίον της ημέρας αυτής.

Εξαιτίας των μεγάλων διωγμών που υπέστησαν οι Χριστιανοί εκείνη την περίοδο και αφού ο πνευματικός της οικογενείας του, Άγιος Ιωσήφ ο Δαμασκηνός (†1860) και πλήθοςχριστιανών μαρτύρησαν στη Δαμασκό, η οικογένεια Χαβαβίνυ (Hawaweeny) αναγκάστηκε να καταφύγει στη Βηρυττό για την ασφάλειά της.

Εκεί ήταν λοιπόν και ο τόπος όπου ο μελλοντικός άγιος αντίκρυσε το πρώτο φως της ημέρας και όχι στην πόλη των γονιών του.

Στη γιορτή των Θεοφανείων το 1861, βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Ραφαήλ και αργότερα, την άνοιξη του ίδιου έτους, η οικογένεια κατάφερε να επιστρέψει στη Δαμασκό.

Το παιδί ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά το 1874 ο πατέρας του δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει στα δίδακτρα του γιου του.

Ευτυχώς η βοήθεια ήρθε από τον Διάκονο Αθανάσιο Ατάλα (Atallah) (μετέπειτα Μητροπολίτη Εμέσης - Homs, ο οποίος πρότεινε στον τότε Πατριάρχη Αντιοχείας Ιερόθεο να δεχθεί τον Ραφαήλ ως φοιτητή στο Πατριαρχείο προκειμένου να προετοιμασθή για την

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Τόσο σημαντικό είναι που δεν έρχομαι κάθε Κυριακή στην Εκκλησία; - Απαντάει ο πράος και ταπεινός Ποιμένας Παπα-Σταμάτης Σίνης της Κερατέας Αττικής (+1969)


DIVINE LITURGY – EXPERIENCES 

Η Θεία Λειτουργία - Εμπειρίες


Κάποιος ρώτησε τόν πράο καί ταπεινό Παπα-Σταμάτη Σίνη (+1969), εφημέριο τοῦ Ι. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας τῆς Ἀττικῆς:

—Ἔ, παπᾶ μου τόσο σημαντικό εἶναι πού δέν ἔρχομαι κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία; Μία μέρα ἔχω καί ἐγώ νά ξεκουρασθῶ, νά κοιμηθῶ λίγο παραπάνω!

—Ἄκουσε κυρ Παντελή μου. Ὁ καλός Θεός, μᾶς χάρισε ἑκατόν ἕξῆντα ὀκτώ ὧρες τήν ἑβδομάδα. Ἔρχεται τώρα καί ζητάει νά Τοῦ δώσουμε πίσω μόνο μία ὥρα τήν Κυριακή τό πρωΐ. Τί λές δέν εἶναι ἀχαριστία ἀπό μέρους μας νά τήν ξοδεύουμε καί αὐτή γιά τόν ἑαυτό μας!

Video: Ελένη η παραδουλεύτρα από το Καρπενήσι - Το Χαμόγελο του Θεού


VIDEOS OF MY HEART

 Ορθόδοξα VideoΕλένη η παραδουλεύτρα από το Καρπενήσι - Το Χαμόγελο του Θεού

Άγιος Πατρίκιος Ισαπόστολος της Ιρλανδίας (+461) - 17 Μαρτίου


IRELAND OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στην Ιρλανδία


Άγιος Πατρίκιος Ισαπόστολος της Ιρλανδίας (+461)

Εορτή: 17 Μαρτίου

Ανακομιδή Ι. Λειψάνων: 10 Ιουνίου

Ο Άγιος Πατρίκιος (λατινικά: Patricius, ιρλανδικά: Naomh Pádraig) ήταν ένας Κέλτης Βρετανός και χριστιανός ιεραπόστολος, ο οποίος είναι γενικώς αποδεκτός ως ο προστάτης άγιος της Ιρλανδίας (παρόλο που η Μπρίγκιτ του Κίλνταρε και ο Κολούμπα είναι επισήμως επίσης προστάτες άγιοι). Η καταγωγή του ήταν ρωμαιοβρετανική. Πιθανόν γεννήθηκε το 390 στη σημερινή βορειοδυτική ακτή της Βρετανίας, σε ένα σήμερα άγνωστο μέρος ονόματι Bannavem Taburniae. Ήταν γιος ενός δημοτικού συμβούλου και ο παππούς του ήταν ιερέας. Έχοντας το ρωμαϊκό όνομα Patricius, που σημαίνει ευγενής, μεγάλωσε μιλώντας λατινικά αλλά δεν έδινε καμία σημασία στις αρχές του Χριστιανισμού.

Όταν ήταν περίπου 15 χρονών απήχθη από Ιρλανδούς πειρατές. Όντας σκαβωμένος εργάστηκε ως βοσκός για έξι χρόνια. Σαν βοσκός προσευχόταν συχνά και έτσι γνώρισε το Θεό. Μετά απ' αυτά τα έξι χρόνια είδε ένα όνειρο που τον πληροφορούσε ότι θα γυρνούσε στην πατρίδα του. Είναι άγνωστο εάν δραπέτευσε ή τον ελευθέρωσαν, πάντως τελικά κατάφερε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Εκεί εκπαιδεύτηκε για να γίνει ιερέας και ταξίδεψε σε μοναστήρια στη Γαλατία, όπου έμεινε για κάποιο καιρό. Ίσως σ' αυτά τα μοναστήρια συγκαταλέγεται και αυτό του Λερίν στα νότια της Γαλλίας, ένα φημισμένο μοναστήρι που ιδρύθηκε επηρεασμένο από τους μεγάλους Αιγύπτιους μοναχούς όπως ο άγιος Αντώνιος ο Μέγας.

Περίπου το 435 ο Πατρίκιος επέστρεψε στην Ιρλανδία από την Γαλατία σαν επίσκοπος. Το Άρμαγκ (Armagh) στα βόρεια της Ιρλανδίας έγινε έδρα της επισκοπής και ενθάρρυνε την μοναστική ζωή εκεί. Στο Άρμαγκ ίδρυσε και ένα σχολείο. Από εκεί έκανε πολλά ιεραποστολικά ταξίδια, κηρύγματα, διδασκαλίες, βαπτίσεις και ίδρυσε εκκλησίες και μοναστήρια.

Ο επίσκοπος Πατρίκιος μας άφησε γραπτά που σώζονται ως σήμερα. Σώζεται η Ομολογία του, η αυτοβιογραφία του, ένα γράμμα που καταδικάζει τη δουλεία και ο αξιοσημείωτος ύμνος του (breastplate), όπου ομολογεί την απόλυτη πίστη του στο Χριστό. Ήταν ένας εξαιρετικός ποιμένας ψυχών. Σύμφωνα με την παράδοση έδιωξε όλους τους δαίμονες και όλα τα φίδια από την Ιρλανδία. Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί δηλητηριώδη φίδια στην Ιρλανδία.


Επίσης δίδαξε το μυστήριο της μίας και ομοουσίου Αγίας Τριάδος χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το τριφύλλι, ένα τοπικό φυτό του οποίου τα φύλλα αποτελούνται από τρία κομμάτια αλλά στην ουσία είναι ένα. Τιμώμενος πολύ, κοιμήθηκε εν Κυρίω περίπου το 461.

Σήμερα ο άγιος Πατρίκιος είναι ο προστάτης άγιος της Ιρλανδίας. Είναι ο πιο δημοφιλής από όλους τους Ιρλανδούς αγίους, καθώς θεωρείται ότι αυτός εισήγαγε με επιτυχία τον Χριστιανισμό στην Ιρλανδία. Διάφορα μέρη της χώρας είναι συνδεδεμένα μ' αυτόν, όπως το Άρμαγκ, Ντάουνπατρικ, Κρόαγκ Πάτρικ και Σάουλ, παρόλο που δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται σήμερα τα λείψανά του. Τιμόταν ιδιαιτέρως ακόμη από τα ρωμαϊκά χρόνια και όχι μόνο στην Ιρλανδία αλλά και στις νοτιοδυτικές ακτές της Ουαλίας και τις βορειοδυτικές ακτές της Αγγλίας, για παράδειγμα στο Χεϊσάμ.

Η γιορτή του αγίου Πατρικίου τελείται στις 17 Μαρτίου.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Βαλεντίνος, ένας Ορθόδοξος Άγιος (+269) – 14 Φεβρουαρίου, 19 Ιανουαρίου & 6 Ιουλίου ╰⊰¸¸.•¨* Στα Ελληνικά Συναξάρια αναφέρεται επίσης στις 19 Ιανουαρίου & στις 6 Ιουλίου μαζί με τους συμμάρτυρές του Άγιο Μάριο τον Πέρση κλπ. – Ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος το 496 από τον Άγιο Γελάσιο Πάπα Ρώμης


ORTHODOX SAINT VALENTINE

Ο Άγιος Βαλεντίνος, ένας Ορθόδοξος Άγιος & ο Γάμος


Άγιος Βαλεντίνος, ένας Ορθόδοξος Άγιος (+269)

14 Φεβρουαρίου, 19 Ιανουαρίου & 6 Ιουλίου

Στα Ελληνικά Συναξάρια αναφέρεται επίσης στις 19 Ιανουαρίου και στις 6 Ιουλίου μαζί με τους συμμάρτυρές του Άγιο Μάριο τον Πέρση κλπ.. Ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος το 496 από τον Άγιο Γελάσιο Πάπα Ρώμης

* * *

Επιμέλεια κειμένου

Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

http://gkiouzelis.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

* * *

Η λεγόμενη "γιορτή των ερωτευμένων" έχει θεσπιστεί από κοσμικούς ανθρώπους και προσβάλει τον Άγιο. Δεν παύει όμως ο Άγιος να είναι προστάτης όσων θέλουν να παντρευτούν με Ορθόδοξο Γάμο. Όταν ο Ἀγιος ήταν εν ζωή, ο αυτοκράτορας είχε απαγορέψει να παντρεύονται οι στρατιώτες και όσοι δεν είχαν παει στρατό και έτσι οι Χριστιανοί νέοι είχαν πρόβλημα. Αλλά ο Άγιος Βαλεντίνος τους πάντρευε κρυφά και έτσι τον συνέλλαβαν και μαρτύρησε.

Ο Άγιος Βαλεντίνος στα συναξάρια της Ελλάδας και της Ανατολής μνημονεύεται μαζί με τους συμμάρτυρές του στις 19 Ιανουαρίου και στις 6 Ιουλίου! Οι συμμάρτυρές του είναι ο Αγιος Μάριος ο Πέρσης, η σύζυγός του Μάρθα, οι υιοί τους Αββακούμ και Αυδιφάξ και οι μάρτυρες Κρισπίνος και Αστέριος.

Μαρτύρησαν όλοι μαζί το 269 μαζί με τον Αγιο Ιερομάρτυρα Βαλεντίνο ο οποίος είναι Ορθόδοξος Άγιος επειδή μαρτύρησε πριν το σχισμα των Ρωμαιοκαθολικών το οποίο έγινε το 1054.

Βλ. παρακάτω:

Αγιολόγιο Τσολακίδη: 14 Φεβρουαρίου -ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ Ίερομάρτυρες - Ή διάκριση αυτών των Αγίων δεν είναι σαφής. ο πρώτος ήταν κληρικός της Ρώμης και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του Κλαυδίου Β'. ο δεύτερος ήταν επίσκοπος Τέρνι και μαρτύρησε στη Ρώμη.

και

12.Βαλεντίνων (δύο) ἱερομαρτύρων ἐν Ρώμῃ ὁ πρῶτος ἐπὶ Κλαυδίου Β΄ (διάκρισις ἀσαφής) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου) (Ρμ).

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/μηναίον/φεβρουάριος/14-φεβρουαριου/

και

'Aββακοὺμ καὶ ᾿Οδιφάκιος τέκνα Μάριου καὶ Μάρθας μάρτυρες, (270) 19/1.

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/αλφαβητάρι/αλφαβητικώς/a/

και

6 Ιουλίου:

8.Μαρίνου καὶ Μάρθας μαρτύρων, τῶν τέκνων αὐτῶν ᾿Αβδιφὰξ καὶ ᾿Αββακοὺμ καὶ τῶν κάτωθι σὺν αὐτοῖς· Κυρίνου, Βαλεντίνου Πρεσβυτέρου καὶ ᾿Αστερίου (269) (ΡΔ).

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/μηναίον/ιούλιος/6-ιουλιου/


Η ζωή του Αγίου Βαλεντίνου

Ημέρες εορτής:

14 Φεβρουαρίου, 19 Ιανουαρίου & 6 Ιουλίου (+269)

╰⊰¸¸.•¨*

Ο Ἀγιος Βαλεντίνος είναι ένας Ορθόδοξος Άγιος διότι μαρτύρησε το 269

πρίν το σχίσμα των Ρωμαιοκαθολικών (1054)

Τα αρχαία Μαρτυρολόγια της Εκκλησίας της Ρώμης σημειώνουν τη 14η Φεβρουαρίου ως ημέρα μνήμης του «μάρτυρος Βαλεντίνου, πρεσβυτέρου Ρώμης» (Valentinus = σθεναρός στα λατινικά). Δυστυχώς τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε για τον άγιο είναι ελλιπή.

Το Μαρτύριο του Αγίου Βαλεντίνου στη Ρώμη

Ο Άγιος Βαλεντίνος έζησε στη Ρώμη τον 3ο αιώνα και ήταν ιερέας ο οποίος μάζι με τον Άγιο Μάριο και την οικογένεια του Αγίου Μαρίου και άλλους Χριστιανούς βοηθούσαν τους μάρτυρες κατά τη διάρκεια των διωγμών από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β’ το Γότθο. Η μεγάλη αρετή και η κατηχητική δράση του αγίου είχαν γίνει γνωστές· έτσι συνελήφθηκε και παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκρατορικού δικαστηρίου…

«Γιατί, Βαλεντίνε, θέλεις να είσαι ο φίλος των εχθρών μας και απορρίπτεις τη φιλία μας;», ρώτησε ο αυτοκράτορας. Τότε ο άγιος απάντησε, «Άρχοντα μου, αν ήξερες το δώρο του Θεού, θα ήσουν ευτυχής και μαζί σου η αυτοκρατορία σου, θα απορρίπτατε τη λατρεία των ειδώλων και θα λατρεύατε τον αληθινό Θεό και τον Υιό του Ιησού Χριστό». Ένας από τους παρόντες δικαστές διέκοψε τον άγιο ρωτώντας τον τι πιστεύει για το Δία και τον Ερμή, τότε ο άγιος Βαλεντίνος θαρραλέα απάντησε, «Είναι άθλιοι, και πέρασαν τη ζωή τους μέσα στη διαφθορά και το έγκλημα!». Ο δικαστής, εξαγριωμένος, φώναξε, «βλασφήμησε ενάντια στους Θεούς και ενάντια στην αυτοκρατορία!». Ο αυτοκράτορας εν τούτοις συνέχισε τις ερωτήσεις του με περιέργεια, ικανοποιημένος μιας και βρήκε την ευκαιρία να μάθει ποια ήταν επιτέλους η πίστη των Χριστιανών. Ο Βαλεντίνος βρήκε λοιπόν το θάρρος να τον προτρέψει να μετανοήσει για το αίμα των Χριστιανών που είχε χύσει. «Πίστεψε στον Ιησού Χριστό, βαφτίσου και θα σωθείς, και ήδη από αυτή τη στιγμή θα διασφαλίσεις τη δόξα της αυτοκρατορίας σου και το θρίαμβο των όπλων σου» Ο Κλαύδιος άρχισε να πείθεται, και να

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Παλλάδιος Ισαπόστολος και 1ος Επίσκοπος Σκωτίας και Ιρλανδίας, από Γαλλία (+450) – 6 Ιουλίου

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

IRELAND & GREAT BRITAIN OF MY HEART

Ορθοδοξη Ιρλανδία & Μ. Βρεταννία


Άγιος Παλλάδιος Ισαπόστολος 

και 1ος Επίσκοπος Σκωτίας και Ιρλανδίας, 

από Γαλλία (+450) - 6 Ιουλίου

Ο Άγιος Παλλάδιος ήταν ο πρώτος Επίσκοπος των Χριστιανών της Ιρλανδίας.

Γεννήθηκε σε ευγενή οικογένεια της Γαλατίας, σημερινή Γαλλία, και αρκετοί συγγενείς του ήταν Κληρικοί της Εκκλησίας. Ο Άγιος Παλλάδιος ήταν ο γιος του Exuperantius του Poitiers Γαλλίας.

Ο Άγιος Παλλάδιος είχε βαθμό του Διακόνου της Ρώμης.

Ο Άγιος Παλλάδιος ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη. Στη Ρώμη, ασπάστηκε την σύζυγό του και την κόρη του, αποχαιρετώντας τες με τον τρόπο των Αποστόλων, και ασκήτευσε στη Σικελία γύρω 408-409 και η κόρη του έγινε μοναχή σε κάποιο καλό μοναστήρι της Σικελίας.

Χειροτονήθηκε ιερέας περίπου το 415. Έζησε στη Ρώμη μεταξύ 418 έως 429. Προέτρεψε τον Επίσκοπο της Ρώμης Άγιο Κελεστίνο τον Α´ να στείλει τον Άγιο Γερμανό Επίσκοπο Auxerre Γαλλιας και τον Άγιο Λούπο Επίσκοπο Troyes Γαλλίας στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οδήγησαν τους Βρετανούς από την αίρεση του Πελαγιασμού πίσω στην Ορθόδοξη Πίστη.

Ιρλανδία

Το 431 ο Άγιος Παλλάδιος χειροτονήθηκε Επίσκοπος από τον Άγιο Κελεστίνο Α´, Επίσκοπο της Ρώμης (+432) και στάλθηκε ως ο πρώτος Επίσκοπος στους Χριστιανούς της Ιρλανδίας. Έτσι αρχικά ο Ἀγιος Παλλάδιος πήγε στο Hy-Garchon της Ιρλανδίας, όπου βρίσκεται η σημερινή όμορφη πόλη του Wicklow.

Ο Άγιος Παλλάδιος κήρυξε στην Ιρλανδία πριν τον Άγιο Πατρίκιο ώσπου εξορίστηκε από τον βασιλιά του Leinster της Ιρλανδίας, και πήγε στη Σκωτία ως ο πρώτος Επίσκοπός της για

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ένας γεωργός από την Ήπειρο που για όλα έλεγε "δόξα Σοι ο Θεός" - Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)


TEXTS - ORTHODOXY

Ορθόδοξα Κείμενα


Ένας γεωργός από την Ήπειρο 

που για όλα έλεγε "δόξα Σοι ο Θεός"

Ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (+1994):

«Στήν Ἥπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ὁ ἕνας ἦταν οἰκογενειάρχης καί εἶχε ἕνα-δύο χωραφάκια καί ἐμπιστευόταν τά πάντα στό Θεό. Ἐργαζόταν, ὅσο μποροῦσε, χωρίς ἄγχος. “Θά κάνω ὅ,τι προλάβω”, ἔλεγε. Μερικές φορές ἄλλα δεμάτια σάπιζαν ἀπ᾽ τή βροχή, γιατί δέν προλάβαινε νά τά μαζέψη, ἀλλά τοῦ τά σκόρπιζε ὁ ἀέρας, καί ὅμως γιά ὅλα ἔλεγε “δόξα Σοι ὁ Θεός” καί ὅλα τοῦ πήγαιναν καλά. Ὁ ἄλλος εἶχε πολλά κτήματα, ἀγελάδες κλπ., δέν εἶχε καί παιδιά. Ἄν τόν ρωτοῦσαν “πῶς τά πᾶς”, “ἄστα, μήν τά ρωτᾶς”, ἀπαντοῦσε· ποτέ δέν ἔλεγε “δόξα Σοι ὁ Θεός”, ὅλο γκρίνια ἦταν. Καί νά δῆτε, ἄλλοτε τοῦ ψοφοῦσε ἡ ἀγελάδα, ἄλλοτε τοῦ συνέβαινε τό ἕνα, ἄλλοτε τό ἄλλο. Ὅλα τά εἶχε, ἀλλά προκοπή δέν ἔκανε».

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Αγία Σουννίβα (St Sunivva) η Ιρλανδή, Παρθενομάρτυς στη Νήσο Selje της Νορβηγίας (+10ος αι.) - 8 Ιουλίου


NORWAY OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στην ΝορβηγίαΑγία Σουννίβα (St Sunivva) η Ιρλανδή

Παρθενομάρτυς στη Νήσο Selje της Νορβηγίας (+10ος αι.)

8 Ιουλίου

Η Αγία Σούννιβα (St Sunniva) μεγάλωσε στα δυτικά της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιρλανδίας γύρω στα μέσα του δέκατου αιώνα. Ήταν μια σοφή και συνετή πριγκίπισσα, κόρη ενός τοπικού βασιλιά. Όταν πέθανε ο πατέρας της, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του λαού της. Επειδή ήταν μια όμορφη και δυναμική παρθένος, πολλοί επίδοξοι μνηστήρες ζητούσαν το χέρι της. Ένας από αυτούς, άγριος και ισχυρός Βίκινγκ, την απείλησε επανειλημμένα, ότι θα επιτεθεί και θα αφανίσει το λαό της αν δεν τον παντρευτεί. Τότε η Αγία Σούννιβα, για να σώσει το λαό της, αποφάσισε να φύγει από τον τόπο της και να εμπιστευτεί την τύχη της στην πρόνοια του Ιησού Χριστού. Επειδή όμως η Αγία αγαπήθηκε από το λαό, τόσο για τη φροντίδα της προς τους φτωχούς καταπιεσμένους, όσο και για την ευσέβεια και την αρετή της, πολλοί επέλεξαν να την ακολουθήσουν στην αυτοεξορία της. Όχι μόνο άντρες, αλλά και γυναίκες και παιδιά. Όπως αναφέρουν λοιπόν τα αρχαία ιρλανδικά κείμενα, βγήκαν στην ανοιχτή θάλασσα μιμούμενοι την κιβωτό του Νώε, χωρίς κουπιά, πηδάλιο ή πανί και χωρίς όπλα, εναποθέτοντας πλήρως τη ζωή τους στα χέρια του Κυρίου.

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στη θάλασσα, το πλοίο της (ίσως να μην ήταν μόνο ένα) οδηγήθηκε προς την κατεύθυνση της νορβηγικής ακτής. Αφήνοντας μερικούς σε άλλο τόπο, η Αγία κατέληξε στο νησί Selja. Το νησί καλύπτεται εν μέρει με δάση, πλούσια σε γλυκό νερό, και η θάλασσα είναι γεμάτη ψάρια. Η Selja χρησίμευε επίσης ως βοσκότοπος για τα βοοειδή που ανήκουν σε γεωργούς στην ηπειρωτική χώρα. Εκεί η Αγία και το πλήρωμά της εγκαταστάθηκαν σε σπηλιές και άρχισαν τη ζωή τους με βασική ενασχόληση το ψάρεμα. Η Αγία δόξασε το Θεό και, για όσο διάστημα παρέμεινε εκεί, έζησε μια ασκητική ζωή.

Καταγράφονται τα λόγια της σε χριστιανικά ιρλανδικά ποιήματα αυτής της περιόδου: «Είμαι ευτυχής που μπορώ να σταθώ στο στήθος του νησιού… Μπορώ να δω τα υπέροχα σμήνη των πουλιών πάνω από την ανοιχτή θάλασσα, μπορώ να δω τις μαγευτικές φάλαινες, το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα… Και μπορώ να δοξάσω τον Κύριο που έχει εξουσία πάνω από όλα, τον ουρανό με τους Αγγέλους του, τη γη και τον αέρα».

Οι αγρότες από την ηπειρωτική χώρα όμως ανησύχησαν όταν έμαθαν για τους αποίκους της Selja, φοβούμενοι ότι πρόκειται για ζωοκλέφτες. Οπλίστηκαν λοιπόν, με αρχηγό ένα σκληρό πολεμιστή, και τους επιτέθηκαν. Η Αγία και οι άνθρωποί της είδαν τα πλοία να έρχονται και κατέφυγαν σε μια σπηλιά. Η είσοδος της σπηλιάς γκρεμίστηκε και παρέμειναν εγκλωβισμένοι σ’αυτήν. Οι ντόπιοι, αφού τους αναζήτησαν μάταια, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Τα χρόνια πέρασαν και διάφορα θαυμαστά σημεία, όπως μια παράξενη στήλη φωτός, μαρτυρούσαν ότι κάτι ιδιαίτερο κρύβεται κάτω από τα σωριασμένα βράχια. Και κάποια στιγμή, δυο επιφανείς Νορβηγοί ειδωλολάτρες, οδηγημένοι από το παράξενο φως, ερεύνησαν και ανακάλυψαν ένα ανθρώπινο κρανίο, που ευωδίαζε ένα άρωμα γλυκό σαν του μελιού. Το πήραν μαζί τους και επέστρεψαν στο Nidaros. Εκεί σχετίστηκαν με το βασιλιά Όλαφ Α’ και αποδέχτηκαν με προθυμία την πρότασή του να βαπτιστούν χριστιανοί. Του ζήτησαν όμως να τους δώσει μια εξήγηση για το ευωδιαστό λείψανο. Ο βασιλιάς το είδε και καταλαβαίνοντας ότι πρόκειται για το Ιερό Λείψανο ενός Αγίου, έστειλε αποστολή και ερεύνησαν τον τόπο, όπου βρήκαν τα Ιερά Λείψανα.

Αμέσως η Αγία Σούννιβα τιμήθηκε ως πρωτομάρτυρας της Νορβηγικής γης και οικοδομήθηκε μια εκκλησία γι’αυτήν στον τόπο του θανάτου της, που παρέμεινε ως μεγάλο προσκύνημα για αρκετούς αιώνες. Αργότερα ιδρύθηκε εκεί και βενεκδικτίνικο μοναστήρι, υπολείμματα του οποίου διατηρούνται ακόμη. Γύρω στο 1170 η ιστορία της Αγίας καταγράφηκε στο λατινικό αγιογραφικό έργο Acta Sanctorum in Selia.

Κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Μπέργκεν, το 1170-1171 και το 1198, τα Ιερά Λείψανα της Αγίας μεταφέρθηκαν εκεί, με αποτέλεσμα να σταματήσει η φωτιά. Η Αγία τιμάται λοιπόν ως προστάτιδα του Bergen και ολόκληρης της δυτικής Νορβηγίας και το όνομά της έγινε βαφτιστικό όνομα για πολλά κορίτσια στη χώρα.

Πηγή:

http://agioi-oi-kaliteroi-mas-filoi.blogspot.com

ΑΓΙΟΙ, ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων (+610) διηγείται ένα περιστατικό με έναν Κύπριο νέο για την ωφέλεια της Θείας Λειτουργίας


SAINTS OF MY HEART

Ορθόδοξος Συναξαριστής Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων


Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων (+610) 

διηγείται ένα περιστατικό με έναν Κύπριο νέο για την 

ωφέλεια της Θείας Λειτουργίας

Διηγήθηκε κάποτε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (+610), στούς κληρικούς του, γιά νά τούς ἀποδείξη πόσο πολύ ὠφελοῦν οἱ λειτουργίες:

Ἕνας νέος ἀπ᾽ τήν Κύπρο, συμπατριώτης τοῦ Ἁγίου, ὁδηγήθηκε αἰχμάλωτος στήν Περσία καί κλείσθηκε σέ μία φυλακή, πού ὀνομαζόταν Λήθη. Ὑπῆρχε αὐστηρός περσικός νόμος νά μήν βγαίνουν ποτέ ζωντανοί ὅσοι φυλακίζονταν ἐκεῖ. Κάποτε, ὅμως, μερικοί κατάφεραν νά δραπετεύσουν. Αὐτοί πληροφόρησαν λάθος τούς συγγενεῖς τοῦ νέου ὅτι πέθανε μέσα στήν φυλακή. Ὕστερα ἀπ᾽ αὐτό, οἱ γονεῖς του πήγαιναν τρεῖς φορές τό χρόνο πρόσφορα στήν ἐκκλησία γιά τήν ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς του, πιστεύοντας πώς εἶναι νεκρός. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Μία μέρα ὁ νέος κατάφερε νά δραπετεύση καί νά γυρίση στήν πατρίδα του. Ἡ ἔκπληξι καί ἡ χαρά τῶν γονιῶν του ἦταν ἀπερίγραπτη, γιατί δέν τόν ὑποδέχθηκαν σάν δραπέτη ἀπ᾽ τή φυλακή, ἀλλά σάν νεκραναστημένο. Ὕστερα τοῦ διηγήθηκαν πώς, γιά τήν ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς του, μνημόνευαν ἰδιαίτερα τό ὄνομά του στίς λειτουργίες τῶν Φώτων, τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς. Τότε, ὁ νέος, τούς διαβεβαίωσε συγκινημένος ὅτι τίς μέρες ἐκεῖνες ἐμφανιζόταν κάποιος λαμπροφόρος, πού τόν ἐλευθέρωνε γιά λίγο ἀπ᾽ τίς ἀλυσσίδες.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Δεν άφησα τον εαυτό μου ποτέ να αγανακτήσει


FAITHBOOK - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Δεν άφησα τον εαυτό μου ποτέ να αγανακτήσει

Παρακάλεσε τό Θεό ἕνας ἀπ᾽ τούς Ἁγίους Πατέρες νά τοῦ ἀποκαλύψη καί νά τόν πληροφορήση σέ ποιό μέτρο πνευματικότητος καί ἀρετῆς ἔφτασε.

Καί ὁ Θεός τοῦ τό ἔδειξε λέγοντάς του:

—Στό τάδε κοινόβιο μοναστήρι εἶναι ἕνας ἀδελφός πολύ καλύτερος ἀπό σένα.

Ὅταν τό ἄκουσε ὁ Γέροντας, σηκώθηκε καί πῆγε σ᾽ αὐτό τό μοναστήρι, καί τόν συνάντησε μέ χαρά ὁ ἡγούμενος τοῦ μοναστηριοῦ, διότι ἦταν μέγας καί ὀνομαστός Γέροντας αὐτός.

Ἔπειτα λέει στόν ἡγούμενο:

—Θέλω νά δῶ ὅλους τούς ἀδελφούς καί νά τούς χαιρετίσω.

Ἔδωσε τότε ἐντολή ὁ ἡγούμενος καί ἦλθαν ὅλοι, ὅμως, ἐκεῖνος πού γύρευε ὁ Γέροντας δέν ἦλθε, καί εἶπε στόν ἡγούμενο:

—Ἄλλος ἀδελφός δέν ὑπάρχει;

Τοῦ ἀπάντησαν οἱ ἀδελφοί πώς ὑπάρχει ἄλλος ἕνας ἀλλά μήν δίνεις σημασία διότι εἶναι τρελλός, δέν στέκει καλά στό μυαλό του καί τόν κρατᾶμε κατά χάριν σάν κηπουρό.

—Φωνάξτε τόν νά ἔλθη, εἶπε ὁ Γέροντας.

Ὅταν ἦλθε ὁ ἀδελφός αὐτός, ὁ Γέροντας τόν εἶδε μέ δέος καί τόν ἀσπάσθηκε ἐν Χριστῷ. Ἔπειτα τόν πῆρε ἰδιαίτερα καί τόν ρώτησε ποιά εἶναι ἡ ἐργασία του.

—Ἐγώ εἶμαι ἄνθρωπος μέ λίγο μυαλό, τοῦ ἀπάντησε. Τί ἐργασία θέλεις νά κάνω;

Ὁ δέ Γέροντας τοῦ εἶπε:

—Σέ παρακαλῶ δέν θέλω νά μοῦ λές ὅτι εἶσαι τρελλός, ἀλλά γιά τ᾽ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δεῖξε μου τήν ἀρετή σου γιά νά ὠφεληθῶ κι ἐγώ!

Τότε ὁ ἀδελφός τοῦ ἀπάντησε:

—Καμμία ἀρετή δέν ἔχω πάνω μου Γέροντα, μόνο αὐτό ἔχω. Ὁ ἡγούμενος, βάζει κάθε βράδυ τό βόδι τοῦ μοναστηριοῦ μέσα στό κελλί μου καί κοιμᾶται! Καθώς, ἐπίσης, κάθε μέρα κόβει τά σχοινιά ἀπ᾽ τήν ψάθα πού πλέκω καί ἀναγκάζομαι νά τήν πλέκω κάθε μέρα ἀπ᾽ τήν ἀρχή! Τριάντα χρόνια τά ὑπομένω αὐτά! Ἀλλά δέν ἄφησα τό λογισμό μου ποτέ νά ἀγανακτίση κατά τοῦ ἡγουμένου! Οὔτε καμμία φορά ἔδειρα τό βόδι καί μέ ὑπομονή ἔπλεκα πάλι τά σχοινιά γιά τήν ψάθα εὐχαριστώντας τό Θεό!

Αὐτά ὅταν τά ἄκουσε ὁ Γέροντας ἔμεινε κατάπληκτος. Ἔμαθε, βεβαία, γιατί ὁ ἀδελφός αὐτός, ὁ τιποτένιος καί τρέλλος θεωρητικά, ἦταν ἀνώτερος στήν ἀρετή ἀπ᾽ αὐτόν τόν μέγα ἀσκητή, καί ἀφοῦ πάλι τόν ἀσπάσθηκε μέ εὐλάβεια ἀναχώρησε γιά τό κελλί του μέ πολύ ὠφέλεια.

Πηγή:

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Μάιλντουλφ (St Maildulf) ο Ιρλανδός, ηγούμενος της Μονής του Malmesbury της Αγγλίας (+673) - 17 Μαΐου

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

IRELAND & BRITISH ISLES

Η Ορθοδοξία στην Ιρλανδία & στις Βρεταννικές Νήσους


Άγιος Μάιλντουλφ (St Maildulf) ο Ιρλανδός,

ηγούμενος της Μονής του Malmesbury της Αγγλίας (+673)

17 Μαΐου

Ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Μάιλντουλφ (St Maildulf) άφησε την πατρίδα του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο στην Αγγλία. Εγκαταστάθηκε μέσα στα απομονωμένα δάση που σήμερα βρίσκονται στα βορειοανατολικά του Wiltshire της Αγγλίας.

Αφού έζησε για ένα διάστημα σαν ερημίτης, μάζεψε τα παιδιά των γειτονικών περιοχών για να τα μορφώσει. Με την πάροδο του χρόνου το ερημητήριο του έγινε σχολείο, όπου είχε τον Άγιο Άλντχελμ (St Aldhelm - ημέρα μνήμης 25 Μαΐου) ανάμεσα στους μαθητές του.

Κοιμήθηκε το 673 στο Μοναστήρι του Malmesbury στην Αγγλία και η εορτή του είναι στις 17 Μαΐου.

Το σχολείο και το μοναστήρι του άνθισε ακόμη και μετά τον θάνατο του, κερδίζοντας την φήμη μιας κοινότητας διδασκάλων γνωστή σαν Malmesbury.

Πηγή:

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com/2018/06/maildulf-maeldubh-malmesbury.html

Ορθόδοξη Κελτική και Αγγλοσαξονική Εκκλησία

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Γέροντας Ευμένιος Λαμπάκης των Ρουστίκων της Κρήτης (+2005) και ο ποταμός που άνοιξε όπως η Ερυθρά Θάλασσα


Ο Γέροντας Ευμένιος Λαμπάκης

των Ρουστίκων της Κρήτης (+2005) και ο ποταμός

που άνοιξε όπως η Ερυθρά Θάλασσα

Μία χρονιά, παραμονές Χριστουγέννων, ἦταν ἡ σειρά τοῦ π. Εὐμενίου Λαμπάκη τῶν Ρουστίκων (+2005) νά πάη στό Μετόχι καί μέ ἱερή ἀνάμνησι διηγήθηκε κάποτε στόν π. Σπυρίδωνα:

Ἐκεῖνη τήν χρονιά, παιδί μου, εἴχαμε πολύ βαρυχειμωνιά καί πολλά χιόνια στό Μοναστήρι. Τό κρύο ἦταν τότε τσουχτερό, ὄχι ὅπως εἶναι τώρα. Ἦταν ἄγριοι οἱ χειμῶνες ἐκεῖνα τά χρόνια. Ἑτοιμάσθηκα, λοιπόν, τήν προπαραμονή νά πάω νά λειτουργήσω στό Μετόχι, στήν Παναγία. Θά κάναμε νωρίς τόν Ἐσπερινό μέ τούς πατέρες καί μετά θά ἔπαιρνα τήν φοράδα τῆς Μονῆς καί θά ἔφθανα τήν ἄλλη μέρα στό χωριό. Ἦταν μακρύς ὁ δρόμος, ἄγριος καί δύσβατος. Περνοῦσες μέσα ἀπό φαράγγια καί κακοτοπίες. Ἀπό νωρίς εἶχε ἕνα ἄγριο ξεροβόρι. Ἄρχισε νά φυσάη πολύ, νά ψιλοχιονίζη καί νά κάνη πάρα πολύ κρύο. Πῆγα, λοιπόν, ἀπό νωρίς καί ἀχυροτάϊσα τήν φοράδα. Μέ θωρεῖ ὁ Ἡγούμενος, ὁ π. Βασίλειος, ἕνας Ἅγιος Γέροντας, καί μοῦ λέει:

—Εὐμένιε, ποῦ θά πᾶς;

—Θά πάω, Γέροντα, μέ τήν εὐχή σας νά λειτουργήσω αὔριο στήν Παναγία.

—Τί λές, Εὐμένιε, δέν φοβᾶσαι τό Θεό; Δέν βλέπεις τί γίνεται ἐδῶ πέρα, χαλάει ὁ κόσμος ἀπ᾽ τό κρύο, τόν ἀέρα, τή βροχή, τό χιόνι, πῶς θά πᾶς;

Ἐκεῖνα τά χρόνια, παιδί μου, δέν εἴχαμε οὔτε ὀμπρέλες οὔτε ἀδιάβροχα καί ἦταν δύσκολες οἱ μετακινήσεις, ἀλλά τοῦ λέω:

—Γέροντα, μέ τήν εὐχή σας θά πάω.

—Πῶς θά πᾶς; Σέ μία ὥρα θά σκοτεινιάση καί δέν θά βλέπης!

—Γέροντα, μέ τήν εὐχή σας, τοῦ λέω, θά πάρω τόν λύχνο τῆς Μονῆς καί θά πάω.

Καί τόν βλέπει, λέει, ὁ Ἡγούμενος νά παίρνη τόν λύχνο, ὁ ὁποῖος εἶχε τέσσερα φυτίλια, γιά νά φωτίζη περισσότερο, καί ἀφοῦ πρῶτα ἔβαλε λίγο λάδι ἀπ᾽ τό καντήλι τοῦ Προφήτη Ἠλία τό ἀπογέμισε μέ λάδι ἀπ᾽ τό μπουκάλι. Ἔβαλε τρεῖς ἐδαφιαῖες μετάνοιες στήν εἰκόνα τοῦ Προφήτη Ἠλία καί ἄναψε τό λύχνο ἀπ᾽ τό καντήλι του.

—Βγῆκα, λοιπόν, παιδί μου ἔξω καί φύσαγε τόσο ὁ ἀέρας, πού ἦταν ἕτοιμος νά πάρη τήν φοράδα καί ἐμένα. Ὁ λύχνος, ὅμως, παιδί μου, δέν ἔσβηνε. Εἶναι, παιδί μου, δυνατόν; Κι ὅμως εἶναι δυνατόν, ὁ λύχνος δέν ἔσβηνε καί μοῦ ἔφεγγε ὅλη τή νύκτα. Ὅταν ἔφτασα σ᾽ ἕνα σημεῖο πού λέγεται κακός πόρος, ἔπρεπε νά περάσω ἕνα ρυάκι πού τό καλοκαίρι γίνεται ξεροπόταμο, ἀλλά τόν χειμῶνα κατέβαζε πολύ νερό, ὅταν ἔβρεχε, καί δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος γιά νά περάσης. Φθάνοντας, λοιπόν, ἐκεῖ κοντά στό ρυάκι θωρῶ τήν φοράδα καί βάζει ἀντισκάρι τά δύο της μπροστινά πόδια καί δέν ἤθελε νά πάη οὔτε μπρός οὔτε πίσω. Κάτι εἶχε τρομάξει τήν φοράδα καί δέν κουνιόταν. Κάνω, ἔτσι, τόν λύχνο πιό ψηλά καί τί νά δῶ. Τό ποτάμι νά ἔχη φουσκώσει, νά κατεβάζη ξύλα, κλάδια, πέτρες. Ἐνῶ ἐγώ ἤξερα ὅτι ἦταν ρυάκι, τώρα τό νερό περνοῦσε πάνω ἀπό μία ξύλινη γέφυρα, ἀπ᾽ τήν ὁποία περνοῦσαν μόνο πεζοί. Ἐμεῖς ἔπρεπε νά περάσουμε μέσα ἀπ᾽ τό ποτάμι, διότι ἡ γέφυρα δέν ἄντεχε τό ἄλογο, ἀλλά τό ζῶο φοβήθηκε μέ αὐτό τό ὁποῖο εἶδε. Κατάλαβε ὅτι κινδύνευε. Ξεπέζευσα, λοιπόν, καί σιργούλευα τό ζῶο καί τοῦ ᾽λεγα:

—Μήν φοβᾶσαι, μήν φοβᾶσαι δέν θά μᾶς ἀφήση ἡ Παναγία. Θά περάσουμε.

Καί βλέπω τό ζῶο νά σηκώνη τά αὐτιά του ψηλά καί πέφτω, παιδί μου, καταγῆς, ἐνῶ ἔβρεχε καί χιόνιζε καί λέω:

—Παναγία μου, βοήθησέ με, στά χέρια σου εἴμαι, νά μήν μείνης ἀλειτούργητη. Βοήθησέ με νά περάσω μέ τό ζῶο ἀπέναντι.

Καί σταυρώνω, παιδί μου, τό ποτάμι καί τί ἔγινε; Σταμάτησε τό νερό νά τρέχη καί ἄνοιξε ὁ ποταμός σάν τήν Ἐρυθρά Θάλασσα. Περάσαμε ἀπέναντι καί αἰσθανόμουν τῆς φοράδας τά πέταλα νά κτυπάνε πάνω σέ ξερές πέτρες. Κι ὅταν φθάσαμε στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ ποταμιοῦ ἀκούω ἕνα μεγάλο θόρυβο καί ἕνα μεγάλο κύμμα καί ξαναγύρισε τό ποτάμι καί ἀκολούθησε τήν πορεία του.

Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός τό εἶχε ἐκμηστηρευθῆ ὁ π. Εὐμένιος μόνο στόν π. Σπυρίδωνα, μέ ἐντολή νά μήν τό πῆ σέ κανένα ὅσο ἐκεῖνος ζοῦσε. Ὀ π. Σπυρίδων, ὅμως, τό εἶπε κάπου καί διαδόθηκε παντοῦ. Γιά τήν ἀνυπακοή του αὐτή τόν ἐπετίμησε μέ κανόνα ὁ Γέροντας.

Πηγή:


ANIMALS OF MY HEART

Ζώα & Ορθοδοξία

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Ο Χριστιανός πρέπει να έχει ένα και μόνο Πνευματικό προς επίτευξη σωστής πορείας - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Η Θεία Εξομολόγηση


Ο Χριστιανός πρέπει να έχει 

ένα και μόνο Πνευματικό προς επίτευξη σωστής πορείας

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ὁ Χριστιανός πρέπει νά ἔχη ἕνα καί μόνο Πνευματικό πρός ἐπίτευξι σωστῆς πορείας: «Ἕνας νέος πού ἀλλάζει διαρκῶς Πνευματικό, δέν ἔχει μεγάλες πιθανότητες νά προοδεύση. Φαντάσου μόνο, σέ κάθε μάθημα ἄλγεβρας ἤ γεωμετρίας, νά δίδασκε κι ἕνας καινούργιος καθηγητής! Τό ἀποτέλεσμα θά ἦταν ἕνα ὡραιότατο... χάος! Οὔτε ὁμοιομορφία στά σχέδια, οὔτε μιά ἑνιαία γενική ἄποψι, οὔτε γνωριμία μέ τούς μαθητές, οὔτε πρόοδος, φυσικά. Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καί μ᾽ αὐτούς πού κάθε φορά ἀναζητοῦν καινούργιο Πνευματικό».

Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ, Μετάνοια: Τό ἀντικλείδι τοῦ Παραδείσου, Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (2108220542, 6978461846), ΑΘΗΝΑ 2012