Photo


Η έξοδος από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας είναι στο 43ον χλμ., με κατεύθυνση προς Σκάλα Ωρωπού – Μαλακάσα (Εξοδος A5)

Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Σαραντάρι Ωρωπού - Επικοινωνία: Email - truthtarget@gmail.com, τηλ. 2108220542, 6978461846

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Δεν είναι ο άνθρωπος προϊόν εξελίξεως από τα ζώα - Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)


GOD & SCIENCE - ORTHODOXY

Θεός & Επιστήμη - Ορθοδοξία


Δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος προϊόν ἐξελίξεως ἀπό τά ζῶα

Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος τῆς Ἀθήνας (+1989)

Οἱ ἄπιστοι οὔτε τά θαύματα τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο δέχονται, οὔτε τή δημιουργία. Αὐτοί ἄς μείνουν στήν ἀπιστία τους. Γιά μᾶς, φυσικά, ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα, εἶναι πλαστούργημα τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου καί δέν εἶναι προϊόν ἐξελίξεως ἀπό τά ζῶα. Θά πῆ ἴσως κάποιος: Δηλ. ἀδυνατοῦσε ὁ Θεός ἄν ἤθελε νά δημιουργήση τόν ἄνθρωπο ἔτσι, νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος προϊόν ἐξελίξεως; Ὁ Θεός δέν ἀδυνατοῦσε νά κάνη τίποτε. Παντοδύναμος εἶναι κι ὅ,τι θέλει, κάνει. Ἀλλά δέν ἔκανε ἔτσι τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός. «Αὐτός εἶπε καί ἐγενήθησαν· Αὐτός ἐνετείλατο καί ἐκτίσθησαν»(Ψ 32, 9) τά σύμπαντα. Γιά τόν ἄνθρωπο ἔκανε εἰδική δημιουργική ἐνέργεια καί τόν ἔκανε «κατ᾽ εἰκόνα καί ὁμοίωσίν» Του (Γεν 1, 26). Δέν εἶναι, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος προϊόν ἐξελίξεως ἀπό τά ζῶα. Ἀλλά πλαστούργημα τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου. «Καί ἐνεφύσησεν ὁ Θεός εἰς τόν ἄνθρωπον καί ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν»(Γεν 2, 7).

Ἀπό το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Ἐπιμελείᾳ Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἐκδόσεις Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2017

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Ο Άγιος Κόλμαν (St Colman) ο Ιρλανδός, Επίσκοπος της Νήσου Lindesfarne της Αγγλίας αποκαλείπτει στους Μοναχούς του την δόξα του Παραδείσου


IRELAND OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στην Ιρλανδία


Ο Άγιος Κόλμαν (St Colman) ο Ιρλανδός,

Επίσκοπος της Νήσου Lindesfarne της Αγγλίας αποκαλείπτει

στους Μοναχούς του την δόξα του Παραδείσου

Κάποια μέρα, εξαντλημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι οι αδελφοί της Μονής της Νήσου Lindesfarne της Αγγλίας παραπονιούνται μεταξύ τους ότι με τόση δουλειά, δοκιμασίες και κακοπάθεια σώματος αισθάνονται περισσότερο τον κόπο του παρόντος παρά τα μελλοντικά βραβεία. Δεν το έλεγαν από μεμψιμοιρία ούτε ολιγοπιστία, αλλά για να δεχθούν κάποια παράκληση από τον αββά.

Ακούγοντας τούτο ο Άγιος Κόλμαν (St Colman) τους αποκρίνεται: "Αδελφοί, εάν θέλετε να δείτε την δόξα της Βασιλείας των Ουρανών, θα την δείτε τώρα, όσο είναι δυνατόν να γίνει θεατή σε θνητούς".

"Πάτερ, θέλουμε να δούμε", του απάντησαν, "εις παρηγορίαν".

Και ο Κόλμαν υψώνοντας το χέρι του ευλόγησε τα μάτια τους, και διανοίχθηκαν, και τότε είδαν την δόξα της Βασιλείας των Ουρανών, όσο ήταν ανεκτό. Και ο Κόλμαν τους διέταξε να μην αναγγείλουν τίποτε σε κανέναν, όσο ο ίδιος βρίσκεται στην ζωή.

Και τόσο χαροποιήθηκαν από το όραμα, ώστε την υπόλοιπη ζωή τους να θεωρούν ασήμαντους τους τωρινούς κόπους μπροστά στην άρρητη δόξα που θα ακολουθήσει, από την οποία είδαν μέρος.

Από το βιβλίο: Οι Εραστές της Βασιλείας - Συνάντηση Κελτικού και Βυζαντινού Μοναχισμού του ιερομόναχου Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού 

Πηγή:

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com

http://orthodoxy-rainbow.blogspot.com/2018/09/colman.html

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΕΛΤΙΚΗ & ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μικρές Αλήθειες περί Προσευχής - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


PRAYER OF YOUR HEART

Η Προσευχή της Καρδιάς σου


Μικρές Αλήθειες περί Προσευχής

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

* Ὁ Θεός «ξέχασε» νά βάλη τό ἀκουστικό στή θέσι του. Ἡ τηλεφωνική ἐγκατάστασι τοῦ οὐρανοῦ δέν καταρρέει ποτέ. Ὅποτε θέλει ὁ πιστός, ἀνοίγει τήν καρδιά καί τό στόμα του καί ὁ Θεός εἶναι στό ἄλλο ἄκρο τῆς γραμμῆς.

* Στή βραδυνή ἀγρυπνία μερικοί ὑψώνουν τά χέρια τους σέ προσευχή, ἄυλοι καί ἀπαλλαγμένοι ἀπό κάθε φροντίδα. Ἄλλοι τήν ἐπιτελοῦν μέ ψαλμωδία. Ἄλλοι ἐπιμένουν ἰδιαιτέρως στήν ἀνάγνωσι. Ἄλλοι ἀπό ἀδυναμία πολεμοῦν ἀνδρείως τόν ὕπνο μέ τό ἐργόχειρο. Καί ἄλλοι ἀπασχολοῦνται μέ τή σκέψι τοῦ θανάτου, θέλοντας ἔτσι νά αἰσθανθοῦν κατάνυξι. Ἀπ᾽ ὅλους αὐτούς οἱ πρῶτοι καί οἱ τελευταῖοι κάνουν θεάρεστη ἀγρυπνία. Οἱ δεύτεροι μοναχική. Οἱ τρίτοι βαδίζουν σέ κατώτερη ὁδό. Πάντως ἀναλόγως πρός τήν προαίρεσι καί τή δύναμι τοῦ καθενός, δέχεται καί ἀξιολογεῖ τά δῶρα ὁ Θεός.

* Ὑπάρχουν καί μερικοί κενόδοξοι πού θεωροῦν ὑποχρεωμένο τό Θεό νά τούς εἰσακούση σέ ὁρισμένα αἰτήματά τους. Ὁ δέ Κύριος συνηθίζει νά τούς προλαμβάνη καί νά πραγματοποιῆ, ὅ,τι θά Τοῦ ζητοῦσαν στίς προσευχές τους· καί τοῦτο, γιά νά μήν τά λάβουν μέ τήν προσευχή καί αὐξήσουν τήν ὑπερηφάνειά τους.

* Πολλές φορές ἐνῶ προσευχόμασθε μᾶς ἦλθαν ἀδελφοί. Καί ἀναγκαστικά θά κάνουμε ἕνα ἀπό τά δύο, ἤ θά σταματήσουμε τήν προσευχή ἤ θά λυπήσουμε τόν ἀδελφό μας ἀφήνοντάς τον νά φύγη ἄπρακτος. (Σ᾽ αὐτή τήν περίπτωσι πρέπει νά σκεφθοῦμε, ὅτι) ἡ ἀγάπη εἶναι ἀνώτερη ἀπό τήν προσευχή, διότι κατά κοινή ὁμολογία ἡ προσευχή εἶναι μία ἐπί μέρους ἀρετή, ἐνῶ ἡ ἀγάπη τίς περικλείει ὅλες.

* Τή νύκτα τόν περισσότερο χρόνο νά τόν ἀφιερώνης στήν προσευχή καί τό λιγότερο στήν ψαλμωδία. Τήν ἡμέρα, ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις σου. Δέν εἶναι λίγος ὁ φωτισμός καί ἡ συγκέντρωσι τοῦ νοῦ τά ὁποῖα χαρίζει ἡ ἀνάγνωσι, ἐφόσον πρόκειται γιά λόγια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε καθοδηγοῦν καί διορθώνουν ὅσους τά μελετοῦν. Σάν ἐργάτης καί ἀγωνιστής πού εἶσαι, νά προτιμᾶς πρακτικά ἀναγνώσματα, διότι ἡ ἐφαρμογή αὐτῶν καθιστᾶ περιττές τίς ἄλλες ἀναγνώσεις.

* Ἐμεῖς σάν ἀτελεῖς, ἐκτός ἀπό τήν ποιότητα, ἔχουμε ἀνάγκη καί ἀπό τήν ποσότητα τῆς προσευχῆς. Τό δεύτερο ἄλλωστε, εἶναι πρόξενο τοῦ πρώτου. “Ὁ Θεός —λέει ἡ Γραφή— δίνει προσευχή καθαρή σ᾽ ἐκεῖνον πού προσεύχεται ἔστω καί ρυπαρά, ἀλλά χωρίς νά ὑπολογίζη κόπο καί πόνο”(πρβλ. Α´ Βασ 2, 9).

* Ὅταν δέν εἴμασθε μόνοι μας κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, τότε ἄς λαμβάνουμε μόνοι ἐσωτερικά τήν ἁρμόζουσα ἱκετευτική στάσι. Ὅταν, ὅμως, ἀπουσιάζουν ἐκεῖνοι πού θά μᾶς ἐπαινοῦσαν, τότε ἄς συμμορφώσουμε ἀναλόγως καί τήν ἐξωτερική μας στάσι. Διότι στούς ἀτελεῖς πολλές φορές ὁ νοῦς συμμορφώνεται πρός τή στάσι τοῦ σώματος.

* Νά μή λές, ὅτι ἄν καί προσευχήθηκες πολύ καιρό, δέν κατόρθωσες τίποτε, διότι ἤδη κάτι σπουδαῖο κατόρθωσες. Τί, ἀλήθεια, ὑπάρχει ἀνώτερο ἀπό τήν προσκόλλησι στόν Κύριο καί ἀπό τή συνεχῆ παραμονή σ᾽ αὐτή τήν ἕνωσι;

* Ἄν ὁ Στέφανος δέν προσευχόταν, ἡ Ἐκκλησία δέν θά εἶχε τόν Παῦλο.

* Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν κάποιος στέκεται κοντά καί συνομιλῆ μέ τό βασιλιά, μόλις τόν φωνάξη ὁ σύνδουλός του, ἐγκαταλείπει τήν ἀξιοθαύμαστη καί λαμπρή συνομιλία μέ τό βασιλιά, καί ὁμιλεῖ μέ τό σύνδουλό του, ἔτσι κάνει καί ἐκεῖνος πού ὁμιλεῖ τόν καιρό τῆς ψαλμωδίας.

Ἀπό τό βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, Κομποσχοίνι: Πομπός ἀσυρμάτου, Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (τηλ. 6978461846), ΑΘΗΝΑ 2012

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Πίστη και Λογική: Περί Θεού, αθεϊσμού, Αγίας Γραφής και Απολογητικής - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


Πίστη και Λογική:

Περί Θεού, αθεϊσμού, Αγίας Γραφής και Απολογητικής

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

* Άνθρωποι κακοπροαίρετοι απέναντι στην Εκκλησία και τις θέσεις της, έχουν κυκλοφορήσει την άτυχη έκφραση “πίστευε και μη ερεύνα”. Η Εκκλησία ποτέ δεν δίδαξε το “πίστευε και μη ερεύνα”. Αντιθέτως, παροτρύνει να ερευνούμε τις Γραφές διότι “ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι” περί του Χριστού (Ιω 5, 39).

* Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα από το Θεό να είναι λογικό ον και, όπως λέει ο Pascal, “είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε...”.

* Η Απολογητική είναι υποχρεωμένη ν᾽ απαντήσει, να δώσει λόγο “παντί τῷ αἰτοῦντι” (Α´ Πετρ. 3, 15).

* Εμείς πιστεύουμε —όπως είναι άλλωστε και η πραγματικότητα—, ότι ο Θεός είναι πρόσωπο κι ένα πρόσωπο δεν το προσεγγίζουμε με τη λογική, αλλά με την καρδιά.

* Ένας άπιστος πλησίασε ένα Χριστιανό και του λέει: “Εάν αληθεύει ότι ο Θεός είναι, όπως λές, πανταχού παρών, θα επιθυμούσα πολύ να τον έβλεπα.”
Και εκείνος του απαντάει: “Πράγματι ο Θεός είναι πανταχού παρών, κανείς όμως, δεν μπορεί να Τον δει. Κανένα ανθρώπινο μάτι δεν ειναι σε θέση να Τον αντικρύσει. Αλλά αφού τόσο πολύ θέλεις να δεις το Θεό, θα σου παρουσιάσω έναν υπήκοό Του. Κοίταξε σε παρακαλώ τον ήλιο!”
“Δεν μπορώ”, διαμαρτύρηται ο άπιστος, “με τυφλώνει η λάμψη του!”.
“Μα αν δεν μπορείς να υπομείνεις τη λαμπρότητα ενός δημιουργήματος του Θεου”, απαντά ο πιστός, “πώς έχεις την αξίωση να δεις το Δημιουργό του;”.

* Ο Θεός δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα. Ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα, όπως κι εμείς και μάλιστα είναι Τρία Πρόσωπα: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα.

* Ο Θεός θέτει όρους για να Τον προσεγγίσουμε. Όταν λέμε όρους, εννοούμε αυτά που μάς βοηθάνε να Τον προσεγγίσουμε κι όχι αυτά που μάς εμποδίζουν από το Θεό. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να τηρούμε τις εντολές Του και τότε θα αισθανθούμε την παρουσία του Θεού μέσα μας, στη φύση, στην Ιστορία.

* Ο Τολστόι συμβουλεύει το εξής: “Όταν σου έλθουν στο νου σκέψεις απιστίας και αμφιβάλλεις για την ύπαρξη του Θεού, μην απελπισθείς. Το ότι δεν πιστεύεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο πιστεύεις δεν ειναι ο σωστός και πρέπει να φροντίσεις να τον διορθώσεις για να γνωρίσεις καλλίτερα το Θεό”.

* Το Θεό μπορεί κάποιος να τον προσεγγίσει, μόνο όταν τηρεί τις εντολές Του και δείχνει αγάπη προς Αυτόν.

* Η Απολογητική βγάζει τα λογικά αγκάθια που σπέρνουν οι επιτήδειοι —τα όργανα του Διαβόλου— στις ψυχές των ανθρώπων.

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Πίστη και Λογική, Εκδόσεις Μανώλης Μελινός, Αθήνα 2002, τηλ. 6978461846

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Ο κ. Εβραΐνωφ διηγείται την μεταστροφή τού πατέρα του από τόν Ιουδαϊσμό στην Ορθοδοξία


CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Μεταστροφές στην Ορθοδοξία


Ο κ. Εβραΐνωφ διηγείται την μεταστροφή τού πατέρα του 

από τόν Ιουδαϊσμό στην Ορθοδοξία

Ὁ κ. Ἑβραΐνωφ διηγεῖται τήν μεταστροφή τοῦ πατέρα του ἀπ᾽ τόν Ἰουδαϊσμό στήν Ὀρθοδοξία:

​«Ὁ πατέρας μου ἦταν καθαρόαιμος Ἑβραῖος. Εἶχε γεννηθῆ στό ​Σκλόβ τῆς Λευκορωσίας καί ἔτρεφε μίσος γιά τούς Χριστιανούς. Ρατσιστής, ὄνομα καί πράμα. Ἀπό μικρό παιδί προετοιμαζόταν νά γίνη ραββίνος. Καί γι᾽ αὐτό σπούδαζε καί μελετοῦσε σκληρά νά μάθη καλά τά μυστικά τῆς Ἰουδαϊκῆς πίστεως. Ἀκόμη, ἔψαχνε καί ὅλες τίς παραδόσεις τῆς φυλῆς μας, γιά νά μάθη κάθε τί πού στρεφόταν ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς πίστεως.​ ​Ἦταν φανατικός καί ἀδιάλλακτος ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Ὅπως ἦταν μικρός ὁ Ἀπ. Παῦλος.

Μία μέρα, λοιπόν, ἔτυχε νά περάση μέσα ἀπό ἕνα Χριστιανικό νεκροταφεῖο, μέ σταυρούς.​ ​Καί κοιτάξτε τώρα νά δῆτε τί οἰκονομεῖ ὁ Θεός! Τήν ὥρα, λοιπόν, πού περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ ἕνα ἀνθρώπινο κρανίο ἦρθε καί μπλέχτηκε στά πόδια του. Δέν τό εἶδε. Σάστισε, λοιπόν. Φαίνεται ὅτι τό εἶχαν ξεθάψει ἐκεῖνες τίς μέρες καί τό εἶχαν ἀφήσει προσωρινά ἐκεῖ στά χόρτα μέσα. Εἶχε μάλιστα ἀκόμη, ἐπάνω του καί τό κάτω τό σαγόνι καί τά μεγάλα δόντια του τοῦ ἔδιναν μία ἀπαίσια ὄψι, καί ἐμφάνισι.

Λοιπόν, αὐτός θυμωμένος στήν ἀρχή, τό κλώτσησε ἄγρια ἀλλά ὕστερα τό ἔφτυσε κιόλας.​ ​Καί σάν νά μήν ἔφταναν αὐτά τό ἁρπάζει μέ νεῦρα καί τό παλουκώνει σ᾽ ἕνα παλούκι ἔτσι ὅπως παλουκώνουν κάποτε διάφορα κρανία ζώων, γιά νά φοβοῦνται τά πουλιά καί νά μήν τρῶνε τίς σοδιές. Τά σκιάχτρα! που λέμε. Ἀλλά δέστε τώρα, τί ἔπαθε ὁ ἄνθρωπος!

Τή νύκτα ἐκεῖ μέσα στόν καλό ὕπνο πού λένε, παρουσιάζεται σέ ὄνειρο ἕνας ἐντελῶς ἄγνωστος καί ἄρχισε μέ παράπονο νά τόν ἐλέγχη καί νά τόν μαλώνη καί νά τοῦ λέη:​ ​“Πῶς τόλμησε​ς​ καί ἀσέβησες πάνω στά κόκκαλα ἑνός Χριστιανοῦ! Πάνω στό κρανίο μου! Ἐγώ εἶμαι ἕνας Χριστιανός, ἐνῶ ἐσύ εἶσαι ἕνας δεδηλωμένος ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ!”.

Τό φάντασμα αὐτό παρουσιάσθηκε πολλές φορές τίς νύκτες, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά χάση τόν ὕπνο του.​ Συνέβη νά τό μάθη ἕνας φίλος του ἔμπορος, πού ἦταν, ὅμως, Χριστιανός.

​Ο πατέρας μου δέν ἦταν κανένας τυχαῖος. Ἦταν σπουδασμένος Ἑβραῖος καί δέν ἦταν καθόλου εὔκολο νά ἀρνηθῆ τή θρησκεία του. Νά παραδεχθῆ κάτι τέτοιο, ἦταν δύσκολο. Ἀλλά κάτω ἀπ᾽ τήν πίεσι τῆς πραγματικότητος ὁ ἄνθρωπος ἀναγκάσθηκε νά πῆ:​ ​“Θά κάνω ὅ,τι μοῦ πῆς, ἀρκεῖ νά μέ βεβαιώσης ὅτι θά ἀπαλλαγῶ ἀπ᾽ τό μαρτύριο αὐτό τοῦ φαντάσματος πού μέ βασανίζει”.

Ὁ Χριστιανός ἔμπορος ὅταν ἄκουσε αὐτή τή δήλωσι τοῦ πατέρα μου χάρηκε καί ἔκανε αἴτησι πρός τόν Ἐπίσκοπο, γιά νά τόν δεχθῆ πρῶτα ὡς κατηχούμενο καί μετά νά βαπτισθῆ ὡς Χριστιανός.

Παρά τίς ὅποιες προφανεῖς δυσκολίες πού εἶχε ὁ πατέρας μου, ἡ αἴτησι​ ​συντάχθηκε καί τελικά τήν ὑπέγραψε.​ ​Δύσκολη ἀπόφασι ἀλλά τήν πῆρε.​ ​Καί τότε τό θαῦμα ἔγινε! Μόλις τήν ὑπόγραψε τήν αἴτησι ἀπό ἐκείνη τή νύκτα τό φάντασμα ἐξαφανίσθηκε καί τό πιό σπουδαῖο δέν ξαναφάνηκε. Καταχάρηκε ὁ πατέρας μου. Ἠρέμησε. Ξανάρθε ἡ ὑγεία του.

Ἡ χαρά, λοιπόν, πού τόν κατέλαβε ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε αἰσθάνθηκε νά τόν κυριεύη ἡ νέα του πίστι πρός τό Χριστό. Πῆγε, τότε, ὁ ἴδιος αὐτοπροσώπως στό Δεσπότη, γιά νά τοῦ ἐξομολογηθῆ τά πάντα καί τοῦ ἐξέφρασε τή μεγάλη του ἐπιθυμία νά βαπτισθῆ καί νά γίνη Ὀρθόδοξος.​ ​Καί ἀφοῦ πῆρε τήν ἔγκρισί του, ἄρχισε νά μαθαίνει τά Ὀρθόδοξα δόγματα μέ μεγάλη προθυμία.

Ἀφοῦ, λοιπόν, βαπτίσθηκε ἔφυγε ἀπ᾽ τό περιβάλλον ἐκεῖνο καί ἦρθε ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος. Ἔζησε μία καινούργια ζωή ἥσυχη καί ἁγία, κάνοντας καλωσύνες καί βοηθώντας πτωχούς καί ἀπόρους.

Κι ἐμένα μέ δίδαξε νά ζήσω κατά Χριστόν καί μοῦ ἀνέλυε τίς διαφορές καί τήν ἀνωτερότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Λίγο πρίν πεθάνη μοῦ ἔδωσε πολύτιμες συμβουλές. Τέλος μοῦ ἔδωσε τήν εὐχή του καί ἔκλεισε τά μάτια του γιά πάντα».

Πηγή:


ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ

#2 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ - Video


COMING HOME - ORTHODOXY

Ορθοδοξία#2 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

#1 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ - Video


ORTHODOXY IS LOVE

Η Ορθοδοξία είναι Αγάπη#1 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Ο Χριστός δεν είναι στο Νιρβάνα, στην ξάπλα και στην ξεκούραση


DIVINE LITURGY - EXPERIENCES

Θεία Λειτουργία - Εμπειρίες


Ὁ Χριστός, ὅπως καί ὁ Πατέρας, ἐργάζεται πάντα (Ἰω 5, 17) ἐνῶ σέ κάθε Θεία Λειτουργία θυσιάζεται. Ὁ Χριστός δέν εἶναι στό Νιρβάνα, στήν ξάπλα καί στήν ξεκούρασι. Δέν ἀναπαύεται, δέν τήν ἔχει ἀράξει. Εἶναι στήν οἰκοδομή καί σηκώνει τενεκέ στήν πλάτη.

Πηγή:

http://orthodoxa-biblia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Μικρές Αλήθειες από τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα (+379)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


Μικρές Αλήθειες από τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα (+379)

*Να κατηγορείς τον εαυτό σου για τα σφάλματά σου και να μην περιμένεις τους ελέγχους των άλλων.

*Εάν μας δεί ο Θεός να δεχόμαστε τα παρόντα δυσάρεστα με ευγνωμοσύνη, ή θα απομακρύνει τα λυπηρά, ή θα μας αμοίψει με τα μεγάλα στεφάνια της υπομονής.

*Να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο που να ανέχεται τα πάθη σου διότι οδηγείσαι από αυτόν σε πνευματικό λάκκο.

*Πολλοί εξαφανίζουν το δίκαιο, όταν καταφρονούν τους φτωχούς και δεν ελέγχουν τους ισχυρούς που τους καταδυναστεύουν.

*Εκείνο που σπέρνει ο άνθρωπος σε αυτή την ζωή, αυτό θα θερίσει κατά την ημέρα της κρίσεως.

*Μην πάψεις να διερευνάς τον εαυτό σου, αν δηλαδή η ζωή σου προχωρεί σύμφωνα με τις εντολές του θεού.

*Να συνηθίζεις να αυτοκατακρίνεσαι, μην τυχόν διέπραξες κάποιο αμάρτημα με τον λογισμό σου, μήπως η γλώσσα έτρεξε πίσω από το νου, ή γλίστρισε σε λόγο άτοπο, μήπως και χωρίς να το θέλεις έπραξες αμαρτία.

*Όταν τελειώσει η μέρα ευχαριστούμε τον Θεό για όσα αγαθά μας έδωσε ή για όσα επιτύχαμε και εξομολογούμαστε τις παραλείψεις μας.

*Ο Θεός προτιμάει την ευσπλαχνία για όσους μετανοούν και την καταδίκη για τους αμετανόητους.

*Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να κατακτήσει την τέλεια αγάπη, παρά μονο εκείνος που απέβαλε τον παλιό εαυτό του.

*Να προσέχεις τον εαυτό σου, για να γνωρίσεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής σου.

*Είναι μακάριος εκείνος που γνωρίζει την πληγή που υπάρχει στο βάθος της ψυχής του, ώστε να μπορέι να πλησιάζει τον θείο γιατρό.

Πηγή:

http://gerontesmas.com/λόγοι-αγίου-βασιλείου-του-μέγα/

ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

"Εκτός της Εκκλησίας δεν ενεργεί η Χάρις" & άλλες Μικρές Αλήθειες από τον Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο της Αθήνας (+1989)


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


"Εκτός της Εκκλησίας δεν ενεργεί η Χάρις" & άλλες Μικρές Αλήθειες 


από τον Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο της Αθήνας (+1989)


* Η Εκκλησία πιστεύει ότι είναι ο φορέας και ο ταμιούχος της Χάριτος.

* Δεν μπορούμε να δίνουμε τα Μυστήρια, παρά μόνο στούς έχοντες την πίστη την οποία έχουμε κι εμείς.

* Εκτός της Εκκλησίας δεν ενεργεί η Χάρις.

* Η Εκκλησία ονομάζει αγίους όχι εκείνους οι οποίοι έχουν αρετές, έχουν καλοσύνες, αλλά εκείνους οι οποίοι είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος.

* Ο μοναχός για να βγεί από το μοναστήρι του για οτιδήποτε πρέπει να έχει του Ηγουμένου την ευλογία.

* Εάν επρόκειτο να γίνουν ιερείς και γυναίκες ο Κύριος μαζί με τούς Αποστόλους θα χειροτονούσε και μερικές απ᾽ αυτές. Είχε μαθήτριες πιστές που δεν Τον εγκατέλειψαν όταν οι Απόστολοί Του τον εγκατέλειψαν.

* Ο Κύριος είχε και μαθήτριες πιστές, αφοσιωμένες, αλλά δεν τους είπε: “Λάβετε πνεῦμα Ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται” (Ἰωάννη 20, 23). Αυτά τα είπε στους Αποστόλους Του. Ο Κύριος δεν χειροτόνησε ιέρειες· χειρότόνησε ιερείς· χειροτόνησε άνδρες.

*Έχει και η γυναίκα το έργο της μέσα στην Εκκλησία· δεν είναι κατώτερο ον και αυτή. Και γι᾽ αυτήν ο Χριστός πέθανε. Και αυτή είναι προσωπικότης με δικαιώματα και με υποχρεώσεις, αλλά όχι για να υπηρετεί τό θυσιαστήριο.

* Αρκετές γυναίκες υπήρξαν και ισαπόστολοι, π.χ. η ισαπόστολος Νίνα, η Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες για την διάδωση του Χριστιανισμού. Υπούργησαν στο έργο της διαδόσεως του Χριστιανισμού.

*Ο Κύριός μας είναι ιερεύς όχι κατά την τάξη Ααρών, δεν έχει δηλαδή την πρόσκαιρη και καταργούμενη ιερωσύνη της Π. Διαθήκης, αλλά είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, κατά τη διαδοχή θα λέγαμε του Μελχισεδέκ. Και γι᾽ αυτό έχει την ιερωσύνη αδιάδοχο. Δεν έχει διαδόχους ο Κύριος. Προσέξτε το αυτό· δεν έχει διαδόχους. Έμεινε ιερεύς εις τον αιώνα, “Σύ ἱερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ”(Εβραίους 7, 17). Δεν θα φύγει ποτέ η ιερωσύνη, θα την έχεις πάντοτε. Και εμείς οι ιερείς δεν είμαστε διάδοχοι του Κυρίου, αλλά εκπρόσωποι του Κυρίου, φορεῖς της ιερωσύνης Του. Δέν έχουμε κάποια ιερωσύνη, την οποία πήραμε από τον Κύριο και Αυτός έπαψε να είναι Ιερεύς· έχουμε τήν ίδια ιερωσύνη του Κυρίου και είμαστε φορείς του δικού Του ιερατικού αξιώματος.

Από το βιβλίο: Αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, Γεύσασθε και Ίδετε, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2017

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Οι κεκοιμημένοι συγγενείς μας ωφελούνται από τις ελεημοσύνες μας


ORTHODOXY IS LOVE

Η Ορθοδοξία είναι Αγάπη


Οι κεκοιμημένοι συγγενείς μας 

ωφελούνται από τις ελεημοσύνες μας

Κάποιος κτυπάει τήν πόρτα της. Βγαίνει νά δῆ. Ἄ, ἡ κυρά Μαρία εἶναι μία ἀπ᾽ τίς γριές πού ζητιανεύουν.

—Κόπιασε μέσα, κυρά-Μαρία, κάθησε.

Ἡ γυναίκα κάθησε στόν πάγκο.

—Νά σοῦ ψήσω ἕνα καφέ, μά τί καφέ. Ἀπό καβουρδισμένα καί ἀλεσμένα κουκούτσια χαρουπιοῦ. Ἔχει καί λιγουλάκι ἀληθινό μέσα.

Σέ λίγο ὁ παράξενος καφές εἶναι ἕτοιμος. Ἔχει καί λίγες ἐλίτσες καί παξιμάδια ἀπό κουραμάνα.
Ἡ γυναίκα ἤπιε τόν καφέ καί ἔφαγε μέ ὅρεξι. Εἶπε χίλια “φχαριστῶ” καί ἔφυγε. Ἡ Πελαγία βάλθηκε νά κάνη τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ. Τό μεσημέρι ἔνιωσε κουρασμένη καί ξάπλωσε. Τά βλέφαρα βάρυναν καί ἀποκοιμήθηκε. Στόν ὕπνο της εἶδε ὅτι εἶχε βγεῖ ἔξω καί συνάντησε κάπου τό μακαρίτη τόν ἄνδρα της.

—Ποῦ πᾶς, Μανώλη μου; Δέν θά ᾽ρθης στό σπίτι νά φᾶς;

 —Ὄχι, γυναίκα, εἶμαι χορτάτος. Πέρασα ἀπ᾽ τό σπίτι, ἤπια τόν καφέ ἀπό κουκουτσάλευρο καί ἔφαγα τό παξιμάδι μέ τίς ἐλιές. Εἶμαι πλήρης!

Κάτι παρόμοιο ἔγινε καί ἄλλη φορά.

Εἶναι περασμένες τρεῖς τό μεσημέρι. Ἡ Ἀθηνά κοιμᾶται στό ντιβάνι τοῦ μεσαίου δωματίου. Στόν ὕπνο της εἶδε τήν πεθαμένη ἀδελφή της, τήν Ἀντιγόνη.

—Ἀθήνα, τί ὡραῖο πού εἶναι τό σπανακόρυζο, πού μαγείρεψε ἡ μαμά! Μοῦ σέρβιρε ἕνα βάθυ πιάτο. Ἔφαγα καί φχαριστήθηκα.

Πετάχτηκε ἀπ᾽ τό κρεββάτι ἡ Ἀθηνά καί ἔτρεξε ἀμέσως νά πῆ τό ὄνειρο στή μάνα της. Ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ διπλανοῦ δωματίου καί τά ᾽χασε. Μία ζητιάνα καθισμένη στόν πάγκο εἶχε μπροστά της ἕνα βαθύ πιάτο σπανακόρυζο, πού μόλις ἄδειαζε!